Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การจัดส่วนราชการเพื่อการสหกรณ์ 

  สมาน ทองสิมา; ธวัช ฉัตระเนตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

  การส่งเสริมการสหกรณ์เป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของรัฐบาลไทย เพราะการมีสหกรณ์เป็นวิธีการที่จะช่วยทำให้ฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น อันหมายถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชาติโดยส่วนรวมจะดีขึ้น ผู้เขียนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้ทำการศึกษาโดยมุ่งเฉพาะในตอนที่มีฐานะเป็นกรม สังกัดอยู่ในกระทรวงครั้งหลังสุดและตอนที่มีฐานะเป็นกระทรวงสหกรณ์เป็นสำคัญ โดยศึกษาถึงการจัดส่วนราชการ ช่วงการบังคับบัญชา ระดับขั้นของส่วนราชการและการประสานงาน
 • Thumbnail

  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้างานของบริษัทเอสโซ่แสตนดาร์ดประเทศไทยจำกัด 

  ศุภรัชต์ โชติกญาณ; ธวัช ฉัตระเนตร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  เป็นการศึกษาวิเคราะห์เฉพาะการฝึกอบรมระดับหัวหน้างานตามโครงการ ซึ่งการฝึกอบรมนี้แบ่งเวลาการฝึกอบรมออกเป็น 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 ระยะซึ่งหนักทางทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ระยะที่ 2 การฝึกอบรมในการปฏิบัติงานจริง ๆ ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 เหมือนระยะที่ 1 และระยะที่ 2 ตามลำดับ แต่ผู้เขียนได้ทำการศึกษาเพียง 3 ระยะ