Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การเมืองที่ปราศจากพรรคของไทย : การครอบงำของระบบราชการ 

  แหลมทอง พันธุราษี; ธวัช วิชัยดิษฐ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1976)

  เพื่อศึกษาว่าทำไมและเพราะเหตุใดพรรคการเมืองซึ่งประชาชนจัดตั้งตามรูปแบบจึงไม่บังเกิดผลในลักษณะที่เรียกว่า "ประชาธิปไตย" ในประเทศไทย โดยตั้งสมมติฐานไว้ว่ามีค่านิยมที่มีลักษณะพิเศษบางประการที่ทำให้คนยอมรับบทบาททางการเมืองของระบบราชการ การมีผลประโยชน์ร่วมของระบบราชการไทย มีความสัมพันธ์เชิงปฏิฐาน (บวก) กับการมีเสถียรภาพของรัฐบาล การเข้าไปมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองของระบบราชการไทย มีความสัมพันธ์เชิงนิเสธ (ลบ) กับการดำเนินงานอย่างเป็นมรรคผล และเสถียรภาพของระบบพรรคการเมืองตามรูปแบบที่ดำเนินการโดยประชาชน ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาแบบ Historical Approach ...
 • Thumbnail

  แรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจของนักเรียนนายร้อยตำรวจ 

  ปรุง บุญผดุง; ธวัช วิชัยดิษฐ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1982)

  วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาถึงลำดับความสำคัญของแรงจูงใจในแต่ละด้านต่อการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และเพื่อให้ได้ผลการศึกษาวิจัยมาเป็นแนวทางเสนอแนะในการกำหนดนโยบายของโรงเรียนนายร้อยตำรวจที่จะปรับปรุงแนวทางการฝึกอบรมนักเรียนนายร้อยตำรวจให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่าย ผลการศึกษาพบว่านักเรียนนายร้อยตำรวจมีแรงจูงใจในการเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนนายร้อยตำรวจในระดับปานกลาง นักเรียนนายร้อยตำรวจมีแรงจูงใจในด้านอิทธิพลทางบุคคล ...