Now showing items 1-7 of 7

 • Thumbnail

  EFFECTIVE WASTE SORTING MANAGEMENT MODEL OF 105 AND 106 PLANT OPERATORS IN THAILAND 

  Maliwan Sukraksa; มะลิวัลย์ สุขรักษา; Tawadchai Suppadit; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์; National Institute of Development Administration. The Graduate School of Environmental Development Administration; Tawadchai Suppadit; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (National Institute of Development Administration, 7/1/2023)

  This research studied an effective performance management system in waste sorting of licensed waste sorting factories no. 105 and 106 in Thailand and the ways to solve pollution problems arising from waste sorting management affecting the environment. Research Data has been collected from documentary research approaches and qualitative research approaches.  The waste sorting management documents have been reviewed carefully together with an in-depth interview of key informants from relevant organizations and a questionnaire for opinions from ...
 • Thumbnail

  SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF JASMINE RICE INDUSTRY: THUNG KULA RONG HAI, THAILAND  

  Ittisak Jirapornvaree; อิทธิศักดิ์ จิราภรณ์วารี; Tawadchai Suppadit; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์; Tawadchai Suppadit; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (National Institute of Development Administration, 7/1/2022)

  Sustainable Development of Jasmine Rice Industry: Thung Kula Rong Hai, Thailand aimed to assess economic and environmental impacts from activities linked to jasmine rice supply chain for suggesting the guidelines for sustainable development of jasmine rice industry. Life Cycle Assessment (LCA) and Life Cycle Cost (LCC) were selected to apply in this study. Forty-nine farmers, five rice processors, and distributors were selected as samples in these studies. The CML-IA baseline v3.01 (e.g., Global Warming, Acidification, and Eutrophication.) were ...
 • Thumbnail

  การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดปัตตานีภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน 

  แวคอดีเย๊าะ มะรอแม; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของจังหวัดปัตตานีภายใต้ กรอบความร่วมมืออาเซียน ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี 5 แห่ง ได้แก่ มัสยิดกรือเซะ อุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน หาด ตะโละกาโปร์ และเมืองโบราณยะรัง ใช้วิธีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวร่วมกับการสัมภาษณ์แบบรายกรณี โดยการ ผสมผสานในรูปแบบบูรณาการ
 • Thumbnail

  การบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มก้อน : กรณีศึกษาน้ำเสียตัวอย่างจากคลองแสนแสบ 

  อิสริยะ ริยะขัน; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การบำบัดน้ำเสียด้วยอีเอ็มก้อน:กรณีศึกษาน้ำเสียตัวอย่างจากคลองแสนแสบ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการเติมอีเอ็มก้อนในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ได้แก่ น้ำเสียตัวอย่างเปล่า, 2.00 : 100, 4.00 : 100 และ 6.00 : 100 ในการบำบัดน้ำเสียในระยะเวลา 3,6 และ 9 วัน เพื่อวัด ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ตัวชี้วัด ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง ค่าบีโอดี ปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณไนเตรต ปริมาณปรอท ตะกั่ว แคดเมียม และปริมาณแบคทีเรียกลุ่ม โคลิฟอร์ม โดยมีการออกแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design) มีการจัดรูปแบบ 4×3 Factorial Arrangementจำนวน ...
 • Thumbnail

  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง จังหวัดบึงกาฬ 

  ภูมิพัฒน์ พลราช; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิงรวมทังศึกษาถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิงประชากรในการวิจัยได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิงโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) มีกลุ่มตัวอย่างจํานวน 372 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามทําการเก็บข้อมูลในช่วงเดือนสิงหาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2556
 • Thumbnail

  ความสามารถทนเค็มน้าทะเลของสายพันธุ์หญ้าแฝก 

  เอกรัตน์ ปัญญาเอก; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่อง ความสามารถทนเค็มน้าทะเลของสายพันธุ์หญ้าแฝก มีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถของหญ้าแฝก 2 สายพันธุ์ ซึ่งประกอบไปด้วยสายพันธุ์ลุ่ม ได้แก่ ชนิดพันธุ์กาแพงเพชร 2 และชนิดพันธุ์สงขลา 3 และสายพันธุ์ดอน ได้แก่ ชนิดพันธุ์นครสวรรค์ และชนิดพันธุ์กาแพงเพชร 1 ต่อความสามารถทนค่าความเค็มของน้าทะเลที่ระดับความเค็ม 0, 8.00, 16.0, 24.0, 32.0 และ 40.0 พีพีที รวมถึงความสามารถในการลดค่าความเค็มของน้าทะเล ระหว่างการทดลองทาการตรวจวัด อัตราการรอดชีวิต อัตราการเพิ่มขึ้นของน้าหนัก อัตราการเพิ่มขึ้นของความสูง อัตราการเพิ่มขึ้นของความยาวราก การเปลี่ยนแปลงระ ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพการดูดติดผิวไอออนทองแดงของถ่านชีวภาพในการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอ 

  กุลธิดา สะอาด; ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ การเตรียมถ่านชีวภาพโดยใช้โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ เป็นตัวกระตุ้น เพื่อนา มาศึกษาประสิทธิภาพการดูดติดผิว และร้อยละการกา จัดไอออนทองแดงใน น้า เสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมสิ่งทอ รวมถึงศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของถ่าน ชีวภาพที่เตรียมขึ้น โดยเทคนิคฟูริเออร์ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ทา การวาง แผนการทดลองโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างมาใช้ในการทดลอง โดยใช้รูปแบบการทดลอง 5 x 3 Factorial Arrangement (3 ซ้ำ ) แบ่งเป็นชนิดของถ่านชีวภาพ ได้แก่ เปลือกทุเรียน เปลือกมังคุด กะลามะพร้าว เมล็ดลาไย เปลือกขนุน และปริมาณถ่านชีวภาพ ...