Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ ที่มีต่อโครงการประกันรายได้เกษตรกร 

    นงณพร ทับทิมทวีโชค; เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวกลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ที่มีต่อโครงการประกนรายได้เกษตรกร อิทธิพลของความรู้ความเข้าใจและปริมาณข่าวสารที่ได้รับที่มีต่อความคิดเห็นของเกษตรกร และปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะของเกษตรกร กลุ่มตัวอยาง ได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนโครงการประกันรายได้เกษตร ปี 2553/54 กลุ่มจังหวัดอีสานตอนใต้ จำนวน 725 ราย เมื่อ 12-22 ตุลาคม 2553 ในช่วงการประชาคม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนาและการถดถอยพหุผลการวิจัยพบว่า ...