Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

    นพวรรณ หล่อปัญญากิจการ; วราภรณ์ วนาพิทักษ์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษของการทาง พิเศษแห่งประเทศไทย เป็นการศึกษาในเชิงสังคมวิทยา โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสารและข้อมูลจาก การสัมภาษณ์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพื้นที่ และดูแลรักษาพื้นที่ แนวคิด ทฤษฎี ข้อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทความ และงานวิจัยต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษของรัฐฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ที่ได้มีทางยกระดับและการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษและประสบความสำเร็จมาแล้ว เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษของการทางพิเศษฯ เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน ...