Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    วิเคราะห์การบริหารจัดเก็บค่าตอบแทนภายใต้องค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ 

    นภัค เหล่าสืบสกุล; วริยา ล้ำเลิศ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

    วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ โดยศึกษาความเป็นมา แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ประเภทขององค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์และการดำเนินงานขององค์กร และกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการบริหารการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์โดยองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ที่เหมาะสมและกฎหมายที่ใช้บังคับในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ของประเทศไทย ตลอดจนเสนอรูปแบบกฎหมายที่เหมาะสมในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ จากกา ...