Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายทางสังคม 

    นันทพร เขียนดวงจันทร์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

    ปัจจุบันการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมเป็นที่นิยมอย่างมากใน ชีวิตประจำวัน โดยบางโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน ในขณะที่โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมอื่นได้รับความนิยมเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพียง เท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะรู้ว่าเหตุใดผู้ใช้จึงเริ่มใช้โปรแกรมใหม่แทนการใช้โปรแกรมอื่นที่ คุ้นเคย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของ โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมในประเทศไทย นอกจากนี้การทำความเข้าใจการ แพร่กระจายของเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟแวร์ได้รับส่ ...