Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การพัฒนาแบบวัดทักษะด้านจริยธรรม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการทำงานเป็นทีม เพื่อคัดกรองพนักงานใหม่ 

  วรัญญา คลังเพ็ชร; นันทา สู้รักษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบวัดทักษะด้านจริยธรรม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการทำงานเป็นทีม โดยใช้แบบวัดเชิงสถานการณ์ สำหรับการคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์แห่งหนึ่ง พร้อมทั้งหาคุณภาพจากแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยการศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษากับบุคลากรบริษัทสิ่งพิมพ์แห่งหนึ่ง จำนวน 9 ฝ่ายงาน รวมทั้งสิ้น 350 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้วิจัยในครั้งนี้คือแบบวัดทักษะด้านจริยธรรม ด้านการเรียยนรู้อย่างต่อเนื่องและด้านการทำงานเป็นทีมจำนวน 12 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระว่าง ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การความผูกพันต่อองค์การและความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวิชาชีพ 

  อับซิซิส ฮามิ; นันทา สู้รักษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการ เผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคความเครียดในการทำงาน และพฤติกรรมองค์การเชิงบวกของพนักงานในองค์การรวมทั้งศึกษาอำนาจในการพยากรณ์พฤติกรรมองค์การเชิงบวกของความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค และความเครียดในการทํางานของพนักงานในองค์การ โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนต่างประเภทกัน 5 องค์การๆ ได้แก่ องค์การด้านการให้บริการทรัพย์สินทางปัญญาการจัดการทางโลจิสติกส์ การให้บริการที่พักด้านการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์และองค์การภาครัฐ โดยได้รับแบบสอ ...