Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การทำให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนนเซียลในการพยากรณ์ 

  นพดล เล็กสวัสดิ์; นิกร วัฒนพนม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1979)

  เทคนิคการพยากรณ์ได้มีการพัฒนาอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน และเทคนิคการพยากรณ์ที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันมีอยู่หลายวิธี วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอเทคนิคการพยากรณ์ที่นิยมใช้กันวิธีหนึ่งคือ การทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล (Exponential smoothing for forecasting) ซึ่งเป็นเทคนิคการพยากรณ์ที่ใช้สำหรับข้อมูลที่มีจำนวนน้อย เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ได้กล่าวถึงปัญหาต่าง ๆ ของเทคนิคการพยากรณ์แบบการทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล ได้แก่ การหาลำดับ การหาค่าเริ่มต้น และพารามิเตอร์ของการทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล โดยกล่าวถึงการทำให้เรียบแบบเอกซ์โปเนนเชียล 2 วิธี คือ วิธีของ ...
 • Thumbnail

  การเขียนคำสั่งด้วยภาษาฟอร์แทรน IV สำหรับปัญหาการขนส่ง 

  วชิระ จิตตมาศ; นิกร วัฒนพนม, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1978)

  ศึกษาถึงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับแก้ปัญหาการขนส่งโดยใช้ภาษาสั่งงานเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นภาษา Fortran IV เพื่อใช้กับเครื่อง Burroughs 1700 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแก้ปัญหาการขนส่งหรือด้านอื่น ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ให้เข้ากันได้ เช่น การวางแผนการผลิต หรือการวางแผนการโจมตี ซึ่งมีตัวแปรมากมายได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง โปรแกรม Fortran IV นี้สามารถใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่มี Compiler ของภาษา FORTRAN โดยอาจจะต้องมีการแก้ไขบ้างแล้วแต่วิธีการทำงานของเครื่องที่จะนำไปใช้ การศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. ประวัติของโปร ...