Now showing items 1-7 of 7

 • Thumbnail

  A DESIGN OF A JOURNAL ARTICLE SELECTION MODEL BASED ON ABSTRACT USING COMBINATION OF SCANNING AND SKIMMING TECHNIQUES 

  Nantapong Keandoungchun; Nantapong Keandoungchun; Nithinant Thammakoranonta; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์; Nithinant Thammakoranonta; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (National Institute of Development Administration, 7/1/2022)

  Typically, an academic writing style for journals is complicated because those journals use complex vocabularies and sentences. It might be hard for students to read journal articles in detail and in short periods of time. Therefore, this research proposes a Journal Article Selection Model (JASM) based on article abstract using combination of scanning and skimming techniques. JASM aims for two objectives. Firstly, JASM aims to find out knowledge within journal articles in the form of multi-layer topic model, which is the hierarchy of topics and ...
 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมหาขอบเขตเอกสารเพื่อนำไปใช้ในการแปล 

  ต้องชนะ อุปัชฌาย์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานครั้งนี้เน้นถึงขั้นตอนการแปลความหมายจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยโดยใช้วิธีการแปลความหมายตามประเภทเอกสาร ซึ่งจะเริ่มด้วยการจัดเตรียมเอกสารเข้าสู่กระบวนการแล้วจะได้คำสำคัญเพื่อนำเข้าสู่โครงข่ายประสาทเทียมเพื่อจัดประเภทหมวดหมู่เอกสารก่อนจะเข้าสู่กระบวน-การแปลความหมาย ในงานวิจัยครั้งนี้ใช้เอกสารทั้งสิ้น 50 ฉบับเพื่อใช้ในการเรียนรู้ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม ซึ่งใช้เอกสาร 3 ประเภท คือ ประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเน้นเอกสารประเภทการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NPL), ประเภทวิทยาสาสตร์สิ่งแวดล้อม และสังคมวิทยา และใช้วิธีการ 5-Fold Cross Validation ในการทดสอบประสิท ...
 • Thumbnail

  การศึกษาทักษะในการประเมินข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปี ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  ณัฐิกา ชุณห์สุทธิวัฒน์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของการประเมินข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือของเยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (2) เพื่อวิเคราะห์ทักษะในการประเมินข้อมูลออนไลน์ที่น่าเชื่อถือของเยาวชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 411 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม และสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Linear Regression) และสหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ผลการวิจัย พบว่า (1) เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 12 ถึง 17 ปี ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ ลักษณะความเป็นผู้นำความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและประสิทธิภาพองค์การ 

  นรภัทร พัชรพรพรรณ; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  จุดประสงค์ในการก่อตั้งองค์การธุรกิจคือ ธุรกิจสามารถดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพท่ามกลางการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การ จึงต้องบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้นำกับเทคโนโลยีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการ พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ ในขณะที่หลายๆ องค์การได้นำ Balanced Scorecard มา ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพขององค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ก็ได้รับ การยอมรับและนำมาใช้ในองค์การเช่นเดียวกัน โดยมุ่งหวังที่จะใช้ทั้งสองปัจจัยนี้ เพิ่มความ ได้เปรียบในการแข่งขันและสร้างความแตก ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายทางสังคม 

  นันทพร เขียนดวงจันทร์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  ปัจจุบันการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมเป็นที่นิยมอย่างมากใน ชีวิตประจำวัน โดยบางโปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมได้รับความนิยมมาเป็นเวลานาน ในขณะที่โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมอื่นได้รับความนิยมเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพียง เท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะรู้ว่าเหตุใดผู้ใช้จึงเริ่มใช้โปรแกรมใหม่แทนการใช้โปรแกรมอื่นที่ คุ้นเคย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยืดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของ โปรแกรมประยุกต์ทางเครือข่ายสังคมในประเทศไทย นอกจากนี้การทำความเข้าใจการ แพร่กระจายของเทคโนโลยีจะช่วยให้ผู้พัฒนาซอฟแวร์ได้รับส่ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมความสำเร็จในการใช้ระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรที่ทำงานในธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ธีรดา อภิบุณโยภาส; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  ระบบ e-Learning เป็นเครื่องมือที่หลายองค์การนำมาใช้ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของบุคลากรในองค์การเนื่องจากเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้สะดวกและรวดเร็ว การนำระบบ e-Learning เข้ามาใช้ในองค์การในการพัฒนความรู้และทักษะของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลายองค์การให้ความสำคัญ การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมความสำเร็จในการใช้ระบบ e-Learning มาสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร ซึ่งจะส่งผลให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับบุคลากร ของธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีประชากรที่ใช้ในการศึกษา ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสำเร็จรูปเอสเอพี โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอ ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 

  วีระเทพ ชลาดี; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2016)

  งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสำเร็จรูปเอสเอพี โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดที่ ควรนำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการพัฒนาระบบสำเร็จรูปเอสเอพี ด้วยการประยุกต์ใช้ มาตรฐานซีเอ็มเอ็มไอในกลุ่มของวิศวกรรม โดยนำเอาแนวทางที่มีอยู่ในคุณลักษณะ 8 ด้าน ลำดับได้ดังนี้ด้านลักษณะในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์การ ด้านลักษณะของการมีส่วนร่วมที่ดี(Best Practice) ที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเอสเอพี ด้านรูปแบบของการตรวจสอบการด ...