Now showing items 1-6 of 6

 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้ RFID กับการควบคุมยานพาหนะเข้า-ออก กรณีศึกษาโรงเรียนจ่าอากาศ 

  รุ่งกิจ กมลกลาง; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบควบคุมยานพาหนะเข้า-ออกโรงเรียน จ่าอากาศ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยด้านการควบคุมยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออกโรงเรียน จ่าอากาศ ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจสอบและติดตามข้อมูลของยานพาหนะที่กําลังผ่านเข้าออกได้ทันที ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยด้านการควบคุมยานพาหนะให้กับ ผู้บังคับบัญชาตามความต้องการ การพัฒนาระบบต้นแบบนี้นําเทคโนโลยี RFID ใช้ในการตรวจจับ ยานพาหนะที่กําลังผ่านเข้า-ออก หน่วยงาน ด้วยโปรแกรมควบคุมการทํางานข ...
 • Thumbnail

  การประยุกต์ใช้อาร์เอฟไอดีกับงานครุภัณฑ์ : กรณีศึกษาสำนักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  ศุภสัณห์ วรยศวรงค์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

  การนำเทคโนโลยอาร์เอฟไอดีมาประยุกต์ใช้กับงานครุภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ระบบต้นแบบในการนำโปรแกรมมาใช้ตรวจครุภัณฑ์โดยใช้เทคโนโลยอาร์เอฟไอดีและเพิ่ม ประสทธิภาพในการตรวจครุภัณฑ์ให้สะดวกรวดเรวมากขึ้นและลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก การตรวจแบบเดิมในการตรวจครุภัณฑ์แบบใหม่นี้ใช้พีดีเอเป็นเครื่องมือร่วมกับเครื่องอ่านอาร์เอฟไอดีรุ่นSDID 1020 ในยานความถี่สูงตามมาตรฐานISO 15693 ระบบต้นแบบนจะทำการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนพีดีเอสำหรับใช้ตรวจครุภัณฑ์โดยทําการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลออราเคิล 9ไอ ซึ่งจะจำลองฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศของสำนัก การศึกษาระบบสารสนเทศสถาบ ...
 • Thumbnail

  การพยากรณ์สัญญาณซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ Locality-based genetic algorithm 

  ทรรปณ สุขโต; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  การออกแบบขั้นตอนวิธีการแปลความหมายคำตามบริบท 

  นันทพงษ์ เขียนดวงจันทร์; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)
 • Thumbnail

  ประเภทอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการจัดการองค์การธุรกิจ 

  วัชรงค์ แป้นปลื้ม; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบระดับและประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่อุตสาหกรรมนํามาใช้ และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารกับการจัดการองค์การในด้านต่าง ๆ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก องค์การธุรกิจทีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจํานวน  องค์การ และได้รับแบบสอบถามคืนจํานวน 44 องค์การ การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างกันของการนําเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมใช้ ...
 • Thumbnail

  สภาพแวดล้อมขององค์การที่มีอิทธิพลต่อการใช้ Business Intelligence ของ SMEs ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  ชณุตพร ศรีชัย; นิธินันท์ ธรรมากรนนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การนำ Business Intelligence (BI) มาใช้ในการจัดการสารสนเทศในองค์การธุรกิจ ได้รับความสนใจและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างมาก งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อมขององค์การธุรกิจกับการใช้ BI โดยใช้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้พัฒนากรอบแนวคิดงานวิจัย โดยการประยุกต์ตัวแบบวิวัฒนาการสารสนเทศ (Information Evolution Model) สำหรับอธิบายคุณลักษณะสภาพแวดล้อมขององค์การที่ อิทธิพลต่อการใช้ BI 4 มิติ ได้แก่ ทุนมนุษย์ (Human Capital), กระบวนการความรู้ (Knowledge process), วัฒนธรรม (Culture) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ...