Now showing items 1-4 of 4

 • Thumbnail

  การปรับเปลี่ยนฐานะของครัวเรือนไทยในชนบท 

  วรชิต รุ่งพรหมประทาน; นิรมล อริยอาภากมล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-10-29)

  การปรับเปลี่ยนฐานะ หมายถึง ความสามารถของครัวเรือนในการปรับเปลี่ยนฐานะให้ดีขึ้นหรือแย่ลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป โดยส่วนใหญ่มักใช้รายได้หรือรายจ่ายครัวเรือนเป็นเกณฑ์การพิจารณา
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนฐานะทางเศรษฐกิจในประเทศไทย 

  วรชิต รุ่งพรหมประทาน; นิรมล อริยอาภากมล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยเชิงประจักษ์นี้พิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนฐานะทางรายได้ ใน 4 จังหวัดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลพบุรี บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ โดยใช้รายได้และรายจ่ายครัวเรือนที่แท้จริงที่ปรับด้วยค่าปรับขนาด (OECD equivalence scale) เป็นตัวชี้วัดฐานะของครัวเรือน งานศึกษานี้ใช้ฐานข้อมูลระดับครัวเรือนแบบตัวอย่างซ้ำเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม (Townsend Thai Data) จากสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย (RIPED) การศึกษานี้ ได้ทำการศึกษาเขตเมืองและชนบทแยกจากกัน และแบ่งระยะเวลาในการศึกษาเป็นช่วงสั้น 2 ช่วง และช่วงยาว ...
 • Thumbnail

  ดัชนีพฤฒพลังของผู้สูงอายุไทย 

  นิรมล อริยอาภากมล (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-04-16)

  ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 โดยจะมีจำนวนผู้สูงอายุ 20% ของประชากรทั้งหมด และเข้าสู่สังคมสูงวัยขั้นสุดยอดในปี 2579 ดังนั้นจึงเกิดความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องการหดตัวทางเศรษฐกิจเพราะจำนวนแรงงานลดลง การหดตัวของอุปสงค์ในประเทศ ปัญหาความยากจนหลังเกษียณอายุ รวมไปถึงความยั่งยืนทางการคลัง
 • Thumbnail

  ผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านต่อสวัสดิการของครัวเรือนชนบทในประเทศไทย 

  วศิรพล พรหมโคตรวงศ์; นิรมล อริยอาภากมล (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาว่าปัจจัยใดที่กำหนดอุปสงค์สินเชื่อ และประมาณการผลกระทบของกองทุนหมู่บ้านต่อสวัสดิการของครัวเรือน ในด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย และความมั่งคั่งของครัวเรือน โดยใช้แบบจำลอง Household Fixed-effect และใช้ข้อมูล Townsend Thai dataset ตั้งแต่ปี 2541 - 2556 ใน 4 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลพบุรี บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ ผลการประมาณค่าปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์สินเชื่อทั้งหมด พบว่า จำนวนปีการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน ส่งผลต่ออุปสงค์สินเชื่อทั้งหมดในเชิงบวก อายุของหัวหน้าครัวเรือนทำให้อุปสงค์สินเชื่อทั้งหมดเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ...