Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการพัฒนากฎหมายบริษัทจำกัดในประเทศไทย 

  นพดล ปกรณ์นิมิตดี; นเรศร์ เกษะประกร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  ดุษฎีนิพนธ์นี้ศึกษาวิจัยในเรื่องการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการพัฒนากฎหมายบริษัทในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบกฎหมายบริษัทเอกชนจำกัด ที่สอดรับกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล เพราะระบบกฎหมายบริษัทในประเทศไทย ยังไม่เหมือนกฎหมายบริษัทต่างประเทศที่ได้รวมเอาบริษัททุกประเภทไว้ในกฎหมายเดียวกัน  อีกทั้งประมวลกฎหมายและพาณิชย์ ในส่วนบริษัทจำกัด ยังมีพัฒนาการที่แตกต่างจากกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดในประเด็นความสอดรับกับหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งหากได้มีการพัฒนากฎหมายบริษัทจำกัด จะทำให้เป็นเครื่องมือสำคัญของผู้ประกอบการเพื่ ...
 • Thumbnail

  บทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล 

  ปวินี ไพรทอง; นเรศร์ เกษะประกร (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลเป็น บทบัญญัติที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญเนื่องจากขัดต่อหลักการสันนิษฐานความบริสุทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาใน คดีอาญา แต่เหตุใดในบางประเทศใช้บทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาเพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบ พยานหลักฐานและไม่ถือว่าขัดต่อหลักการดังกล่าว นอกจากนี้ในทางกฎหมายสารบัญญัติบทบัญญัติ กฎหมายเดิมก่อนมีการยกเลิกบทสันนิษฐานความรับผิดทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคลในประเทศไทย มีความบกพร่องในการบัญญัติถ้อยคำที่เป็นไปตามโครงสร้างความรับผิดทางอาญาว่าด้วย “การ กระทำ” อันควรเป็นเหตุผลประการเดียวของควา ...
 • Thumbnail

  ปัญหาทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 

  พัชร หงสยาภรณ์; นเรศร์ เกษะประกร (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการกีฬา องค์กรควบคุมและ ดูแลการจัดสวัสดิการ หลักเกณฑ์และมาตรการจัดสวัสดิการของนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬา แห่งประเทศไทย ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายกีฬา องค์กรกีฬาและสวัสดิการนักกีฬาของไทยและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษากฎหมายของนักกีฬาอาชีพเพื่อเปรียบเทียบกับนักกีฬาสมัครเล่น สังกัดสมาคมกีฬา แห่งประเทศไทย วิธีที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษา กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดส ...