Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ เขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1 และ 2 

    พรพจน์ ศรีดัน; บุญทัน ดอกไธสง (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2008)

    การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้นําการ เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ 2) เพื่อศึกษาปัจจยที่มีผลมีอิทธพลและมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารของผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลมีอิทธพลและมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารของผู้นําการ เปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจมากที่สุดรองลงมาจนไม่มีความสัมพันธ์เลย วิธีการศึกษาใช้การสำรวจโดยการสุ่มตัวอย่าง (Survey Research) ประชากรในการศึกษา ครั้งนี้คือผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจตามโครงการพัฒนาผู้นําแห่งการ ...