Now showing items 1-3 of 3

 • type-icon

  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

  บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (สำนักพิมพ์ไตรมิตร, 2017-03)
 • Thumbnail

  ปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดของนักศึกษาที่มีต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

  อยับ ซาดัดคาน; บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสาเหตุของการตัดสินใจเลือกศึกษาระดับ ปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการตัดสินใจ เลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ ของเหตุจูงใจภายในที่เป็นแรงผลักดัน กับ เหตุจูงใจในการกำหนดจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดให้ นักศึกษาเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี นอกเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ ทำการศึกษาปัจจัยผลักดัน 3 ด้านได้แก่ 1) ด้านความคาดหวัง 2) ด้านข้อผูกพัน 3) ด้านแรงเสริม/ แรงกระตุ้น และศึกษาปัจจัยดึงดูด ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงกรณีศึกษา: การยางแห่งประเทศไทย 

  ณัฐฐศรัณฐ์ มังคละนาเคศวร; บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทยตามปัจจัยส่วนบุคคล 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัยความเกี่ยวข้องในงานและองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ปัจจัยภายในองค์การ ปัจจัยความเกี่ยวข้องในงานและองค์การ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของการยางแห่งประเทศไทย 4) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใ ...