Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน : ศึกษากรณีโครงการฝายน้ำล้นบ้านผาสุข 

    บุญเกิด วงษ์ชัย; สุพรรณี ไชยอำพร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

    วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาการจัดการการส่งน้ำขนาดเล็กของชุมชน มีแนวคิดพื้นฐานของการศึกษา คือ การจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชนนับเป็นระบบย่อยระบบหนึ่งที่มีกระบวนการดำรงอยู่ด้วยการกระทำหน้าที่ของตนเอง และปฏิสัมพันธ์กับระบบย่อยระบบอื่น ๆ ภายในชุมชน และสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้มีความสอดคล้องระหว่างกันในการกระทำหน้าที่ของแต่ละระบบย่อย จึงจะทำให้การจัดการแหล่งน้ำขนาดเล็กของชุมชนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายสูงสุด