Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  การบริหารการศึกษาภาคบังคับ 

  สกุล อินทุโสภณ; บุญเย็น วอทอง, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อจะได้ทราบถึงความสอดคล้องระหว่างการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจว่ามีอยู่เพียงใด เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับอันจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปรับปรุงให้มีคุณภาพ เพื่อทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนทราบความสามารถของประชากรส่วนใหญ่ พร้อมทั้งทราบแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์โดยตรงในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
 • Thumbnail

  การพัฒนาค่านิยมทางการบริหารราชการโดยอาศัยหลักการพุทธศาสนา 

  สมบูรณ์ ไพรินทร์; บุญเย็น วอทอง, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  ความมุ่งหมายของการศึกษาเรื่องนี้ก็เพื่อหาแนวทางในการอบรมเพื่อพัฒนาค่านิยมทางการบริหารราชการ เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานในหน้าที่ราชการให้เป็นผลดี มีประสิทธิภาพอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม ซึ่งในการศึกษาเรื่องนี้ผู้เขียนมุ่งศึกษาประเด็นสำคัญ 2 ประการคือ.-
 • Thumbnail

  การวางแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนระดับกลาง 

  สนิท เวทะธรรม; บุญเย็น วอทอง, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  วัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เพื่อ