Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การจัดและการบริหารงานโรงเรียนมัธยมแบบประสมของกรมวิสามัญศึกษา 

  แดง สุขกุล; ปถม ชาญสรรค์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  กรมวิสามัญศึกษาได้จัดให้มีโรงเรียนมัธยมแบบประสมขึ้นเป็นโครงการใหญ่ที่กำหนดการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2510 - 2514 เป็นโครงการระยะ 5 ปี โรงเรียนมัธยมแบบประสมที่จัดขึ้นนี้มีทั้งสิ้นรวม 20 โรงเรียน ทั้งนี้กรมวิสามัญศึกษามีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาระดับมัธยมซึ่งเป็นระดับที่มีความสำคัญต่อนักเรียนที่อยู่ในวัยรุ่น จะออกไปศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไป และเพื่อออกไปประกอบอาชีพต่อไป.
 • Thumbnail

  การประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทหารผ่านศึกภาคเหนือของหน่วยเคลื่อนที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 

  ไชยวัฒน์ สุพัฒนานนท์; ปถม ชาญสรรค์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1968)

  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้จัดส่งหน่วยเคลื่อนที่ออกไปปฏิบัติการในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 เป็นต้นมา ยกเว้นภาคเหนือซึ่งเพิ่งจะมีการส่งหน่วยเคลื่อนที่ไปปฏิบัติการเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2510 นี้เอง จังหวัดที่ออกไปปฏิบัติงานภาคเหนือมี 6 จังหวัด คือ ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย น่าน และเพชรบูรณ์