Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาการปฏิบัติตามโครงการทำบัตรประจำตัวประชาชน 

    ประกิต เทพชนะ; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

    การออกพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อให้ราษฎรได้มีหลักฐานไว้แสดงตนเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและผลประโยชน์ของราษฎร และเพื่อสะดวกแก่การตรวจตราควบคุมการแทรกซึมของลัทธิคอมมิวนิสต์ แต่การที่ประชาชนไปติดต่อขอทำบัตรกับเจ้าหน้าที่มักจะปรากฏว่าไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้า ระเบียบการปฏิบัติงานยุ่งยาก มีระเบียบและพิธีการมากเกินไป และผลงานที่ออกมาก็มีประสิทธิภาพไม่ดีเท่าที่ควร เครื่องมือเครื่องใช้ของเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ปริมาณงานไม่สัมพันธ์กับเวลาเป็นต้น ผู้เขียนจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องนี้ เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาต่าง ๆ ...