Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การกำหนดจำนวนอุตมะของผู้ให้บริการในระบบการขายสินค้าแบบเช่าซื้อ 

    ประจวบ เอกอุรุ; วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1979)

    วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เขียนขึ้นเพื่อทดลองสร้างตัวแบบจำลองในการกำหนดจำนวนอุตตมะของผู้ให้บริการในระบบการขายสินค้าแบบเช่าซื้อ (Determination of the optional numbers of checkers in Hire-Purchase system) เพื่อการกำหนดจำนวนผู้ให้บริการให้พอดีกับงานบริการเพื่อให้ผลกำไรสูงสุด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องการจะศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีด้านนี้ เพื่อนำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานของบริษัทห้างร้านที่ดำเนินธุรกิจค้าขายสินค้าแบบเช่าซื้อ โดยที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปในรูปแบบเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับวิทยานิพนธ์นี้ เพื่อการดัดแปลงแก้ไข แล้วนำไปใช้ในการกำหน ...