Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    โครงการโทรทัศนศึกษาสำหรับการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายของเทศบาลนครกรุงเทพ 

    ประชา กัลยาณชาติ; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1971)

    วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสัมฤทธิ์ของโครงการโทรทัศนศึกษาของเทศบาลนครกรุงเทพ โดยยึดทัศนะหรือทัศนคติของครูผู้ปฏิบัติงานตามโครงการเป็นหลัก โดยเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการ และกิจกรรมที่โครงการปฏิบัติจัดทำอยู่ในปัจจุบัน ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับคุณลักษณะของครูผู้ปฏิบัติงานตามโครงการในด้าน เพศ อายุ สถานะสมรส การศึกษาอบรม และประสบการณ์กับวิเคราะห์กระบวนการบริหารของโครงการว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยคงความสัมฤทธิ์ของโครงการได้หรือไม่เพียงใด แล้วศึกษาวิเคราะห์ถึงมูลเหตุจูงใจ และทัศนคติของครู อันเป็นผลจากการมีส่วนร่วมในโครงการว่ามี ...