Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักเขตปทุมวัน 

    ประทับ ทองภู; วิชัย รูปขำดี, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1996)

    การศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของระบบและกระบวนการการให้บริการของกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีสำนักงานเขตปทุมวัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงลักษณะสภาพของระบบและกรบวนการการให้บริการในแต่ละกิจกรรมบริการ 2) ศึกษาถึงประสิทธิผลของระบบและกระบวนการการให้บริการ 3) ศึกษาถึงปัจจัยเหตุผลที่มีผลต่อประสิทธิผลของระบบและกระบวนการการให้บริการในแต่ละกิจกรรมบริการ 4) เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาไปปรับปรุงระบบและกระบวนการการให้บริการของสำนักงานเขต ผลที่ได้รับจากการศึกษาเพื่อนำผลของการทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลักษณะสภาพปัจจัยเหตุของระบบและกระบวนการการให้บริการและประสิทธิผ ...