Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ประสิทธิผลการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ 

    ประธาน ดาบเพชร; สมศรี จุลละนันทน์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

    ศึษาประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในแยกเป็นสองส่วน โดยศึกษาทางทฤษฎีส่วนหนึ่ง และจากข้อเท็จจริงอีกส่วนหนึ่ง แล้วจึงนำผลการศึกษาทางทฤษฎีมาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจข้อเท็จจริง ซึ่งกระทำโดยรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์บรรดาหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการแต่ละแห่งที่เลือกมาเป็นตัวอย่าง ผู้เขียนได้เน้นพิจารณาในเรื่องลักษณะการตรวจสอบภายใน ซึ่งได้แก่ ความมุ่งหมายของการตรวจสอบ ความรับผิดชอบของผู้ตรวจสอบ ประโยชน์ของการตรวจสอบ และความจำเป็นผู้ตรวจสอบภายในกับผู้สอบบัญชีอิสระ ประเภทของงานตรวจสอบภายใน และความรับผิดชอบต่อความบกพร่องของการตรวจสอบภายใน