Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    กิจกรรมฝึกอบรมของฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการ 

    ประยุทธ ไทยวุฒิพงศ์; ชุบ กาญจนประกร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1966)

    แต่เดิมมาการฝึกอบรมของกระทรวงทบวงกรมต่าง ๆ มักมุ่งไปในการฝึกอบรมวิชาเฉพาะของแต่ละหน่วยนั้น ไม่เคยทำการฝึกอบรมในด้านการควบคุมและการบริหารงานมาก่อนเลย ต่อมาผู้เชี่ยวชาญ พี.เอ.เอส. แห่งสหรัฐชี้ให้เห็นข้อบกพร่องในการบริหารราชการหลายประการ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตร์ขึ้นในมหาวิทยาธรรมศาสตร์ โดยฝ่ายการฝึกอบรมข้าราชการมีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมข้าราชการทั่วไป ฝ่ายการฝึกอบรมเสนอให้ตั้งกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายการฝึกอบรมระดับชาติโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีหน้าที่เสนอนโยบายและโครงการฝึกอบรมข้าราชการของรัฐบาล