Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนานโยบายเกี่ยวกับชุมชนแออัด 

    ปราณี พนมเริงไชย; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1989)

    สภาพปัญหาชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร ยังเป็นปัญหาสำคัญในระดับชาติ ทั้งที่รัฐบาลได้มีนโยบายและมาตรการในการแก้ปัญหาชุมชนแออัดเท่าที่ได้ดำเนินการติดต่อกันมานับเป็นเวลานานเกือบ 3 ทศวรรษ แต่ยังไม่ส่งผลตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ เหตุผลที่กล่าวเช่นนี้ก็เพราะจากรายงานการวิจัยเกี่ยวกับชุมชนแออัด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังมิได้ลดจำนวนลง ในทางตรงข้ามปริมาณชุมชนแออัดและปัญหากลับเพิ่มมาก ประเด็นดังกล่าวทำให้ผู้วิจัยกำหนดแนวการศึกษาเพื่อทดสอบว่าการพัฒนานโยบายเกี่ยวกับชุมชนแออัดยังมีข้อบกพร่องในด้านต่าง ๆ หากไม่ใช่เนื่องมาจากการกำหนดนโยบาย ก็คงเนื่องมาจากการนำนโยบ ...