Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การสร้างความปลอดภัยข้อมูลในการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆตามข้อตกลงคีย์กลุ่ม Diffie-Hellman 

    ปริญญา นาโท; ปราโมทย์ กั่วเจริญ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

    วิทยานิพบธ์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอวิธีการสร้างความปลอดภัยของไฟล์ข้อมูลในการ ประมวลผลแบบคลุ่มเมฆ โดยไฟล์ข้อมูลจะถูกเข้ารหัสก่อนการอัพโหลด และมีคีย์สำหรับเข้ารหัสและถอครหัสของแต่ละไฟล์ สมาชิกสามารถเข้าร่วมกลุ่มหรือออกจากกลุ่มสมาชิกได้ตลอดเวลา ในการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มสมาชิกจะใช้วิธีการแลกเปลี่ยนคีย์กลุ่มตามข้อตกลง Diffie-Hellman นอกจากนี้ได้นำแนวคิดการนำโครงสร้างต้นไม้มาประยุกต์เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคำนวณหาคีย์กลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มจะสามารถเปิดข้อมูลที่เข้ารหัสไว้ได้โดยใช้คีย์กลุ่มซึ่งสมาชิกสามารถคำนวณหาคีย์กลุ่มได้ตามโครงสร้างด้นไม้