Now showing items 1-20 of 23

 • Thumbnail

  ASEAN CIS กับอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-12)

  ASEAN CIS (ASEAN Collective Investment Scheme) เป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการเชื่อมโยงตลาดทุนอาเซียน นำร่องโดยไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เป็น 3 ประเทศแรกที่ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจในการกำหนดแนวทางการยอมรับมาตรฐานหน่วยลงทุนซึ่งกันและกัน เพื่อเปิดให้มีการเสนอขายกองทุนรวมข้ามประเทศในอาเซียน ประโยชน์ที่อุตสาหกรรมกองทุนรวมจะได้รับจาก ASEAN CIS คือ จะทำให้มีการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่างตลาดกองทุนรวมเพื่มขึ้น และเป็นการสร้างการแข่งขันในตลาดกองทุนรวมมากขึ้น
 • Thumbnail

  RMF-LTF คู่แฝดแมวเก้าชีวิต 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-03)

  กองทุน RMF และ LTF เป็นกองทุนที่ถือกำเนิดมาเพื่อช่วยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดภาษีแล้ว ทำให้นักลงทุนได้ประสบอะไรหลายๆ อย่างในตลาดหุ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และสามารถเรียนรู้ได้ว่า กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนระยะยาวได้
 • Thumbnail

  กลยุทธ์การเติบโตด้วย M&A 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-10-10)

  การควบรวมกิจการและการซื้อกิจการ หรือที่รู้จักคุ้นหูกันว่า M&A เป็นช่องทางการขยายธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก โดยรูปแบบของการทำธุรกรรม M&A อาจได้ได้จำกัดเฉพาะในประเทศ แต่อาจจะออกไปซื้อหรือควบรวมกับธุรกิจต่างประเทศ หรืออาจมีบริษัทข้ามชาติเข้ามาเจรจาขอทำ M&A กับธุรกิจในประเทศโดยมึทั้งในรูปแบบของการถือหุ้น การเข้าซื้อกิจการ และการร่วมทุนกัน
 • Thumbnail

  กองทุนรวมกับความเสมอต้นเสมอปลาย 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-09-07)

  กองทุนรวมเป็นการลงทุนที่สำคัญสำหรับผู้ลงทุนรายย่อย โดยกองทุนรวมมีหน้าที่หลักในการสร้างผลตอบเเทนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการลงทุนของผู้ลงทุน กองทุนรวมจะต้องสร้างผลตอบเเทนให้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผลการดำเนินงานของกองทุนรวมจึงเป็นประเด็นลำดับต้นๆ ที่ผู้ลงทุนพิจารณาเลือกกองทุนที่มีอยู่หลากหลาย สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ ความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานเหล่านั้น
 • Thumbnail

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-07-11)

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อการเก็บออมเงินเพื่อยามเกษียณ มีรูปแบบของการออมที่แตกต่างกัน เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2558 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ได้ประกาศกฎเกณฑ์ใหม่เพิ่มเติม ภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฉบับใหม่นี้ตได้เปิดโอกาสของการออมให้ต่อเนื่องยิ่งขึ้น โดยสมาชิกกองทุนที่มีเหตุให้สินสมาชิกภาพและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดนั้น สามารถโอนเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่สะสมอยู่ ไปลงทุนต่อเนื่องในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพได้
 • Thumbnail

  การเจริญเติบโตและบทบาทของกองทุนรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

  บัญชา สีหะวงษ์; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

  การศึกษาการเจริญเติบโตและบทบาทของกองทุนรวมต่อเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมและอุตสาหกรรมกองทุนรวม รวมไปถึงศึกษาความสัมพันธ์ของอุตสาหกรรมกองทุนรวมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมและอุตสาหกรรมกองทุนรวม ได้ทำการแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน โดยในส่วนแรกเป็นการศึกษาปัจจัยจุลภาคที่ส่งผลต่อการเติบโตของกองทุนรวมในแต่ละประเทศ โดยมีการเก็บข้อมูลแบบ Panel Data และใช้การประมาณสมการถดถอย (Regression Analysis) ...
 • Thumbnail

  การตัดสินใจทางการเงินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่ากิจการ 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (ที.เค. พริ้นติ้ง, 2018)

  หนังสือ "การตัดสินใจทางการเงินธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่ากิจการ" เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน การกำหนดนโยบายของกิจการ การตัดสินใจจัดหาเงินทุน รวมถึงการจัดสรรกำไรของกิจการ โดยจะมุ่งเน้นประเด็นสำคัญในการตัดสินใจทางการเงินธุรกิจ ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานและการเติบโตของกิจการ เพื่อเป้าหมายหลักในการสร้างมูลค่าสูงสุดให้แก่กิจการ และการสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างยั่งยืน
 • Thumbnail

  การบริหารความเสี่ยงให้สตรองของทีมเมอร์ตัน 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-12-28)

  ในงานประชุมวิชาการ "International Capital Markets Conference 2015" มีการบรรยายของศาสตราจารย์โรเบิร์ต ซี เมอร์ตัน ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์เมื่อปี 2540 ได้บรรยายเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างชัดเจน และมีประเด็นหนึ่งที่ท่านได้กล่าวสรุปไว้อย่างน่าสนใจคือ เรื่องการบริหารความเสี่ยง
 • Thumbnail

  การลงทุนในหุ้นยั่งยืน 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-11-02)

  การลงทุนในหุ้นยั่งยืน นักลงทุนไม่ควรคาดหวังว่าาการลงทุนในหุ้นยั่งยืนจะให้อัตราผลตอบแทนที่สูงๆ โดนใจในทุกช่วงเวลา เพราะในแนวคิดของความยั่งยืนนั้น ไม่ใช่การเดินทางแบบก้าวกระโดด แต่เป็นการก้าวอย่างมั่นคงและก้าวไปยาวๆ
 • Thumbnail

  การวางแผนการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ 

  ฉัตรชัย สิริเทวัญกุล; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานวิจัยนี้เป็นการนาเสนอการวางแผนการลงทุน โดยศึกษาการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนเพื่อวัยเกษียณ สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนเกษียณอายุ และการจัดสรรสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยเกษียณ ซึ่งเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่พิจารณาสินทรัพย์ลงทุน 4 ประเภท ได้แก่ หุ้นสามัญ พันธบัตร เงินสด และทองคำ สาหรับการหาสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมนั้นได้ใช้แบบจำลองมอนติคาร์โล (Monte Carlo simulation) ทั้งหมด 1,000 ครั้งเพื่อคัดเลือกสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดจากรูปแบบสัดส่วนการลงทุนทั้งหมด 286 แบบ
 • Thumbnail

  ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมไทยต่ำไปเพื่ออะไร 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (โพสต์ พับลิชชิง, 2015-03-09)

  แม้ไทยจะมีค่าธรรมเนียมของกองทุนต่ำสุดในอาเซียน แต่ผลการดำเนินงานไม่ได้ดีที่สุด แสดงว่าแม้ว่ากองุทุนต้นทุนต่ำจะมีแต้มต่อในการสร้างผลการดำเนินงานให้ออกมาดี แต่ไม่เพียงพอ ผู้จัดการกองทุนต้องมีแรงผลักดันในการสร้่างสรรค์ผลการดำเนินงานให้โดดเด่นด้วย
 • Thumbnail

  เงินปันผลและความคาดหวัง 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-05-02)

  การลงทุนในหุ้นมีผลตอบแทนทั้งกำไรจากส่วนต่างของราคาหุ้นและเงินปันผล ซึ่งนักลงทุนแต่ละคนอาจมีความมุ่งหวังผลตอบแทนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละบริษัทจะประกาศอัตราการจ่ายเงินปันผล ว่าจะจ่ายไม่น้อยกว่าสัดส่วนเท่าไหร่ของกำไรสุทธิ บางบริษัทที่เป็นที่หมายปองของนักลงทุนจะประกาศเลยว่าจะจ่ายเงินปันผล 100% ของกำไรสุทธิ ซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ที่มีประวัติดีในเรื่องนี้จะรู้กันในวงการ จึงทำให้ราคาหุ้นเทพเหล่านี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น นักลงทุนจึงเหมือนได้กำไร 2 ต่อ ทั้งเงินปันผลและกำไรจากส่วนต่างของราคา
 • Thumbnail

  ต้นทุนการทำธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวมใน AEC 

  ชวิน ชูสกุล; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาต้นทุนการทาธุรกรรมของอุตสาหกรรมกองทุนรวม ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (AEC) โดยได้แบ่งการศึกษา ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาปัจจัยกำหนดค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมใน AEC และ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าธรรมเนียมกับผลการดำเนินงานและการลงทุนของกองทุน รวมใน AEC เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมกองทุนรวมของไทยเพื่อให้ พร้อมรับมือกับการเปิดเสรีซื้อขายกองทุนรวม
 • Thumbnail

  ทบทวนเป้าหมายของกิจการ 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2019-01-28)

  ตามทฤษฎีทางการเงิน เป้าหมายของกิจการ คือ การทำให้มูลค่ากิจการสูงที่สุด เพื่อสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้กับเจ้าของกิจการ
 • Thumbnail

  บริการก่อนและหลังการขายในอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทย 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-05-04)

  ปัจจุบันกองทุนรวมนับเป็นช่องทางในการระดมทุนที่ทวีความสำคัญและได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC การเตรียมความพร้อมและการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของอุตสาหกรรมกองทุนรวมในแง่มุมต่าง ๆ จึงมีความสำคัญ เพื่อประเมินศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยในเวทีระดับภูมิภาคต่อไป
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลของมาตรการกำกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  ศิรภพ ปภัทธนนันท์; ปริยดา สุขเจริญสิน (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของมาตรการกำกับการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบ่งเป็น มาตรการแคชบาลานซ์ ซึ่งใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึง 2557 และมาตรการเทรดดิ้ง อะเลิร์ท ซึ่งเริ่มใช้เมื่อต้น พ.ศ. 2558 การศึกษาได้วิเคราะห์ประเภทของหลักทรัพย์ โดยพิจารณาขนาดกลุ่มอุตสาหกรรม และระยะเวลาในการตดิ มาตรการซ้ำ และทำการวิเคราะห์ความมีประสิทธิผลของมาตรการ โดยมุ่งเน้นไปทคี่ วามสามารถในการควบคุมความผันผวนของราคาหลักทรัพย์รวมถึงอัตราการซื้อขายหมุนเวียน นอกจากนี้ ยังพิจารณาต่อเนื่องไปว่า เมื่อหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของ ...
 • Thumbnail

  มาตรการแคชบาลานซ์ กับความร้อนแรงของตลาดหุ้นไทย 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2014-10-06)

  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ออกมาตรการใหม่ในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เรียกว่ามาตรการแคชบาลานซ์ เพื่อควบคุมความร้อนแรงของหุ้นไม่ให้มีความร้อนแรงมากเกินไป
 • Thumbnail

  มูลค่าปัจจุบันสุทธิกับการตัดสินใจลงทุนในโครงการ 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-04-10)

  ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุน มีเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่หลากหลาย ซึ่งตอบโจทย์วัตถุประสงค์และการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่ที่นิยมมากและเป็นที่รู้จักกันคือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value หรือ NPV)
 • Thumbnail

  ย้ำความสำคัญของความยั่งยืน 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-01-14)

  Corporate Governance หรือ CG และ Corporate Social Responsibility หรือ CSR ทั้ง 2 อย่างนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในหลักแนวคิดการลงทุนที่ยั่งยืน ซึ่งให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบของกิจการใน 3 ด้านหลัก ที่เรียกว่า ESG ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ ในขณะที่ด้านสังคม จะมุุ่งที่เสถียรภาพของสังคม ความเท่าเทียมกัน การรักษาวัฒนธรรม และด้านบรรษัทภิบาล บริษัทควรมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการกำหนดนโยบายและแนวทางที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นและกิจการ ทำให้แนวคิดการสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการนี้ จึงควรเป็นเ ...
 • Thumbnail

  รู้หรือไม่ กองทุน SSF Extra ไม่ใช่แฝดน้องของกองทุน SSF 

  ปริยดา สุขเจริญสิน (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-04-14)

  เรื่องกองทุนเพื่อการออม(Super Savinng Fund หรื SSF) เป็นเรื่องใหม่ที่เพิ่งเริ่มในปีนี้ สืบเนื่องจากการสิ้นอายุขัยของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(Long Term Equity Fund หรือ LTF) เมื่อสิ้นปี พ.ศ.2562 โดยประชาชนผู้เสียภาษีทั้งหลายก็รอลุ้นกองทุนน้องใหม่ที่จะเกิดมาแทนกอง LTF ว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร สุดท้ายเราก็ได้พบกับกองทุน SSF ที่ออกมาในปี พ.ศ.2563 เพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแทนที่กองทุน LTF