Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน : ศึกษาเปรียบเทียบผู้เคยย้ายถิ่นและผู้ที่ไม่เคยย้ายถิ่น 

    ปริศนา โกลละสุต; แตงอ่อน มั่นใจตน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ กล่าวคือ ศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาของกลุ่มผู้เคยย้ายถิ่นและไม่เคยย้ายถิ่น และศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนทั้ง 2 กลุ่ม โดยกิจกรรมการพัฒนาที่นำมาศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กิจกรรมเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร การพัฒนาหมู่บ้าน โดยในการวิเคราะห์นั้นพิจารณาทั้งแบบแยกรายกิจกรรมและรวมทั้ง 5 กิจกรรมเข้าด้วยกัน สำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมที่นำมาศึกษาได้แก่ การมีตำแหน่งทางสังคม ความคาดหวังต่อปร ...