Now showing items 1-7 of 7

 • Thumbnail

  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

  ชัญฐิกา สุวรรณิน; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนสำรอง เลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยง ชีพของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งในเขตภำคเหนือตอนล่าง ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรของมหาวิทยำลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่ำง ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี จำนวน 362 คน ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจาก 2 ส่วนคือ มูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยสุทธิ (Net Asset Value: NAV) ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2556 ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย สำหรับคำนวณหาผลตอบแทนเพื่อเปรียบเท ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 

  ศักดา เลิศพิพัฒน์วาณิชย์; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2021)

  ตั้งแต่แต่ดีตจนถึงปัจจุบัน นักวิจัยได้มีการศึกษาหาแนวทางในการแก้ปัญหาคุณภาพของข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่สามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้ เนื่องจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีรสารสนเทศอย่างก้าวกระโดด ทำให้เกิดการเปลี่ยนถ่ายยุคของข้อมูลแบบเดิมไปสู่ยุคของข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ข้อมูลมาจากหลากหลายแหล่ง หลากหลายประเภท และมีจำนวนมหาศาล การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้การบริหารคุณภาพของข้อมูล ทำได้ยาก และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทำให้ต้องใช้แรงงานและเวลาจำนวนมาก อีกทั้งยังต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล ส่งผลให้การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลมักจะถูกละเลย ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้แบบจำลอง Arbitrage pricing theory 

  ธนโชค กาญจนนันทวงศ์; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์กับปัจจัยทาง เศรษฐกิจ ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ ปริมาณเงิน ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อประมาณค่าความเสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ค่าชดเชยความ เสี่ยงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ และอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ โดยใช้แบบจำลอง Arbitrage Pricing Theory (APT) เพื่อเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่ม ประกันภัยและประกันชีวิต การศึกษาจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556 รวม 60 เดือน ...
 • Thumbnail

  การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

  โกวิทย์ ประดิษฐ์ผล; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาของ นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลนักศึกษา ของกองบริ การการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ในช่วงปี การศึกษา 2553 ถึง ปี การศึกษา 2555 มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 8,368คน ในจํานวนนี้ไม่ได้นับรวมนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาหรือลาออกจากการเป็นนักศึกษา นักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาที่ศึกษา มากกวา 1 สาขาวิชาเอก มีการนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทําเหมืองข้อมูล (Data Mining) เพื่อให้ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสํ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยระบบแก๊สรถยนต์ 

  วทัญญู มหาโชคเลิศวัฒนา; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัระบบแก๊สรถขนต์ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการรับรู้ประกันภัยระบบแก๊สรถขนต์ และปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อประกันภัยระบบแก็สรถยนต์ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบริษัทประกันวินาศภัยในการระบุกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันภัยประเภทนี้หรือผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ งานวิจัยนี้ทำการศึกษาผู้ขับขี่รถยนต์ที่ติดตั้งแก๊ส ระบบ LPG ในเขตกรุงเทพมหานครโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง 2 ขั้นแบบมีระบบ (Tvo-Stage Systematic Sampling) จำนวน 384 ราช และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การทดสอบไคสแควร์ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

  ชวัล วินิจชัยนันท์; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม อาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ บริ โภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยเป็นการ ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantiative Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ข้อมูล ประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20 - 59 ปี ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 2 ขั้น (Two - Stage Stratified Random Sampling) ใช้ขนาดตัวอย่าง 390 คน และสถิติที่ใช้ในการวิเค ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทย 

  ธัญมาศ ทองมูลเล็ก; ปรีชา วิจิตรธรรมรส (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทย และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทย ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิที่เก็บด้วยแบบสอบถามจากโครงการสำรวจการมี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Two-Stage Sampling แล้วคัดเลือก เฉพาะบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีการให้ข้อมูลว่า มีการใช้ อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมการใช้งาน ...