Now showing items 1-17 of 17

 • Thumbnail

  การจัดกลุ่มบริษัทประกันชีวิตด้วยตัววัดความมั่นคงทางการเงิน 

  ภควัต รังคะภูติ; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2007)
 • Thumbnail

  การจัดประเภทหมู่บ้านชนบทไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามลักษณะของทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  การพัฒนาระบบการสืบค้นเครื่องมือทางธุรกิจเพื่อการบริหารจัดการ 

  ปิยะนุช ทองงาม; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2006)
 • Thumbnail

  การรับรู้ภาพลักษณ์ คุณภาพบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการสอนของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 

  นลินี พานสายตา; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต ภาพลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 2) เพื่อศึกษาตําแหน่งการรับรู้ของนักศึกษาที่มี ตอภาพลักษณ์ ของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ 3) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอคุณภาพบัณฑิต และ หลักสูตรและการเรียนการสอน การวิจัยนีใช้การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยตัวอยางใน การวิจัยคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชันปีที่ 1 จํานวน 384 คน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ...
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์การจัดกลุ่มโรงเรียนตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง : ระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ขนิษฐา ไซที; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกลุ่มและค้นหาคุณลักษณะของกลุ่มโรงเรียนระดับ ประถมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้รับการ ประเมินภายนอกรอบสองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลการศึกษาแล้ว จํานวน 23,377 โรงเรียน โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเป็นข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลการศึกษาระหว่างปีพ.ศ.2549 – 2552 ประกอบด้วย 3 ด้าน 14 มาตรฐาน การวิเคราะห์จัดกลุ่มใช้เทคนิคสถิติการวิเคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster Analysis) ผล การศึกษาสรุปได้ดังนี้จากการวิเคราะห์ผู้วิจัยสามารถแบ่ ...
 • Thumbnail

  การศึกษาทัศนคติ การรับรู้ และพฤติกรรมการบริโภคตามกระแสเกาหลีนิยม 

  ชญาณ ลำเภา; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติการรับรู้และ พฤติกรรมการบริโภคกระแสแบบเกาหลีนิยม 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติและ ปัจจัยในการบริโภคสินคาไทยแบบเกาหลีนิยม โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Method) ใช้วิธีการวิจัยแบบสำรวจ(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การเก็บรวบรวมข้อมูล จากตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรีจังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดปทุมธานีจำนวน 385 หน่วยตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิสองขั้นตอน ( Two–Stage Stratified Random Sampling) ...
 • Thumbnail

  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนและผ่านธนาคารพาณิชย์ 

  เกรียงไกร ธนากรไพศาล; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  งานวิจัยครั้งนี้ได้ทำการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านตัวแทนและผ่านธนาคารพาณิชย์และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความ พึงพอใจที่มตี่อการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตในแต่ละช่องทางโดยขอบเขตประชากรคือลูกค้าที่ซื้อ ประกันชีวิตแล้วที่เป็นคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุตั้งแต่20 ปีขึ้นไปโดยใช้วิธีการ สุ่มตัวอย่างหลายขั้น (Multistage Random Sampling) แล้วใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลตัวอย่าง จํานวนทั้งหมด 400คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช t–test, F–test และการเปรียบเทียบเชิงพหุ จากตัวอย่างลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม ...
 • Thumbnail

  ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วิชชุดา คัมภีร์เวช; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีต่อการจัดการ สถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคาดหวัง ความคิดเห็นตามความเป็นจริง ความพึงพอใจของนักเรียนที่ มีต่อการจัดการสถานศึกษา ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน และด้านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างที่สุ่มจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 2ขั้น ...
 • Thumbnail

  ความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 

  สมสวัสดิ์ เตชพฤทธินันท์; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ระดับความรู้เรื่องกฎแห่งกรรม ความเชื่อเรื่องกฎ แห่งกรรม และพฤติกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเรื่องกฎแห่งกรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน กรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิจัยเชิงสํารวจ โดยตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใน กรุงเทพมหานคร จํานวน 675 คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างสองขั้นแบบแบ่งชั้นภูมิ และใช้ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation ...
 • Thumbnail

  คุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 

  สุพรรณิการ์ มาศยคง; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร และเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในโรงเรียนของนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่มีคุณลักษณะของนักเรียนและข้อมูลพื้นฐานของ โรงเรียนแตกต่างกัน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครที่กำลังศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จำนวน 470 คน ซึ่งสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มสองขั้นแบบแบ่งชั้นภูมิ ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทย 

  วิสุทธิ์ เหมหมัน; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  การวิจัยคร้ังนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิค ประสิทธิภาพด้านขนาด และ เปรียบเทียบประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัยจํานวน 61 บริษัท ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ถึง ปีพ.ศ. 2551 โดยอาศัยตัวแปรทางกายภาพและตัวแปรทางการเงิน ผู้วิจัยได้นําระเบียบวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) ด้านปัจจยการผลิต (Input Oriented) มาใช้ในการวิเคราะห์ ประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency) การดำเนินงานของธุรกิจ ประกันวินาศภัย ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ด้วยตวแปรทางกายภาพ พบว่าประสิทธิภาพทางเทคนิคของ ธุรกิจประกันวินาศภัยโดยเฉลี่ยเท่ากับ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

  สิปปวิชญ์ วงศ์สุวัฒน์; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยที่เกี่ยวของกับรถยนต์และลักษณะการขับขี่โดยจำแนกตามกลุ่มผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม และผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่และศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ รูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกำหนดโควต้า (Quota Sampling) โดย แบ่งเป็นผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบเดิม 200 คน และผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ 200 คน และใช้สถิติพรรณนาและการทดสอบไคสแควร์ (Chi Square Test) ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ผู้ซื้อทั้งสองกลุ่มซึ่งประกอบด้วย ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีผลต่อการได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประวัติดี 

  กฤติยา ดวงมณี; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2004)
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ 

  กิตติคุณ บุญเกตุ; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาดทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ของผู้บริโภคในจังหวัด บุรีรัมย์ เปรียบเทียบระหว่างผู้ที่เป็นแฟนบอลและไม่เป็นแฟนบอลของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ ซื้อผลิตภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ดของ ผู้บริโภคในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ และมีอายุตั้งแต่ ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการด้านต่างประเทศของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ณัชชา อุดมภาสกร; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)
 • Thumbnail

  ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ปนัดดา วัฒโน; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ ความรู้เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพและการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้การวิจัยเชิง สำรวจ ตัวอย่างคือครูระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 804คน ที่ได้มาจากการ มีตัวอย่างหลายขั้นแบบแบ่งชั้นภูมิใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง Structural Equation odeling: SEM ผลการศึกษาพบว่า ครูในภาคตะวั ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  เอมิกา เหมมินทร์; ปรีชา วิจิตรธรรมรส, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้และความคิดเห็นเกี่ยวกับผลที่ได้จาก การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ เก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม โดยมีประชากรเป็าหมายคือ ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 15- 44 ปี ในกรุงเทพมหานคร ที่มีบัญชีผู้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และใช้เป็นประจําอย่างน้อยสัปดาห์ละ 4 วัน ข้อมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลจากตัวอย่าง 400 คน จากการสุ่มตัวอย่างแบบ 3 ขั้น (Three–stage Sampling) ใช้ค่าความถี่ร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้น และใช้สถิติ Chi-Square ...