Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    บทบาททางการเมืองของผู้นำชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

    ปรีชา นันทพฤกษา; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

    ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองของผู้นำชุมชนที่ปฏิบัติในขณะที่มีการเลือกตั้ง เพื่อศึกษาถึงการซื้อสิทธิขายเสียงของประชาชนเพิ่มขึ้นหรือลดลง และเพื่อศึกษาถึงแนวความคิดและบทบาทคาดหวังของผู้นำชุมชน ในการที่จะรณรงค์หรือหาแนวทางให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง.