Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    แนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทย 

    ปวีนา หีมโหด; วิสาขา ภู่จินดา, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    การวิจัยเรื่องแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทย มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสำคัญของพลังงานสีเขียว และการวิเคราะห์ดานนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทยศึกษาประสิทธิผลของการนานโยบายพลังงานสี เขียวมาใช้เพื่อลดปริมาณก๊าซ เรือนกระจกในประเทศไทยรวมทั้งแนวทางและข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินการตามนโยบาย พลังงานสีเขียวในประเทศไทยงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้การสัมภาษณ์กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทยจากหน่วยงานภาครัฐจำนวน 10 ท่าน และจากองค์กรที่ไม่ใช่องค์กร ...