Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ปัญหาการคลังท้องถิ่นศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 

    ปิยธิดา โคกโพธิ์; อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    การศึกษาวิจัยปัญหาการคลังท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย มี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาทางการคลัง ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยใช้การศึกษาเอกสาร การสังเกตการณ์ และการ สัมภาษณ์