Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแบบหลายวัตถุประสงค์ที่มีวิวัฒนาการทำงานร่วมกันสำหรับแก้ปัญหาการจัดตารางสอน 

    ผกาวดี แสงสุวรรณ; โอม ศรนิล, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

    การแก้ปัญหาการจัดตารางสอนมความสำคัญเป็นอย่างมากในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆของ สถาบันการศึกษาเพื่อให้ตารางสอนตรงกับความต้องการให้มากที่สุดตารางสอนของมหาวิทยาลัย จะถูกจัดขึ้นโดยพิจารณาตารางสอนแบบรายสัปดาห์ซึ่งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆได้มี การนำเอาวิธีการโปรแกรมประยกต์ต่างๆมาแก้ปัญหาการจัดตารางสอนซึ่งมักจะใช้ได้เฉพาะแต่ละสถานศึกษาเท่านั้นวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้คือนําเสนอขนตอนวิธีเชิงพันธกรรมแบบหลาย จุดประสงค์ที่มีวิวัฒนาการทำงานร่วมกันเพอใช้ในการแก้ปัญหาการจัดตารางสอนโดยทดลองแบ่งกลุ่ม ประชากรออกเป็น 2 แบบคือแบ่งกลุ่มประชากรตามผู้สอน ...