Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารงานในหน้าที่ของพนักงานกสิกรรมและพนักงานข้าวจังหวัดและอำเภอ 

    ผสม เพชรจำรัส; ขัตติยา กรรณสูต, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1967)

    วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มุ่งชี้ให้เห็นปัญหาสถานการณ์และข้อขัดข้องต่าง ๆ ด้านการส่งเสริมการเกษตรซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลและนักบริหารงานส่งเสริมการเกษตรในระดับสูงได้ทราบถึงข้อมูลและปัญหาต่าง ๆ ทางการบริหารทั้งทางด้านเกษตรกรและด้านการบริหารงานของรัฐบาลอันเป็นกลไกที่จะช่วยให้การบริหารงานพัฒนาการเกษตรในโครงการพัฒนาการเศรษฐกิจของชาติว่าสามารถประสบผลสำเร็จเพียงใดหรือไม่ และถ้ามีปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ก็จะแก้ไขได้โดยวิธีใดบ้าง.