Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตก : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

  ผุสดี พลสารัมย์, หัวหน้าโครงการวิจัย (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2012-09)

  การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันตกของไทยกับเมียนมาร์ เป็นการค้าดั้งเดิมที่มีมา อย่างยาวนาน และสามารถทา รายได้เข้าประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแม้ว่าภาครัฐจะให้ความสา คัญ ต่อการพัฒนาการค้าชายแดนด้านตะวันตกของไทย และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้ง สองให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ตาม แต่การดา เนินธุรกรรมทางการค้าก็ยังต้องประสบกับปัญหาและ อุปสรรคอีกนานัปการ การศกึ ษาในครั้งนี้จึงเกิดขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ อุปสรรคการค้า ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้ม รูปแบบ และโอกาสของการค้า และเสนอแนะแนวทาง และกลยุทธ์การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศทา ...
 • Thumbnail

  การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านเหนือ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

  ผุสดี พลสารัมย์, หัวหน้าโครงการวิจัย (สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา, 2012)