Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง 

    พงศกรณ์ เหลืองประเสริฐ; วุฒิไกร งามศิริจิตต์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2020)

            การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน: กรณีศึกษา บริษัทผลิตสินค้าเกี่ยวกับบิสกิตและหมากฝรั่งแห่งหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน และ 2) สร้างแบบจำลองในการทำนายความตั้งใจลาออกและคงอยู่ของพนักงาน การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลจากประชากรพนักงานส่วนโรงงานผลิตของบริษัททั้งหมดจำนวน 252 คน ได้แบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์จำนวน 179 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งเป็นหนึ่ ...