Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    อิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มีต่อคุณภาพการให้บริการยุคไปรษณีย์ 4.0ของที่ทำการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

    พงศ์วิศิษฏ์ สอนเฉลิม; พาชิตชนัต ศิริพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

    ในปัจจุบัน กิจการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีคู่แข่งขันเป็นจำนวนมาก และปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้ต่อสู้กับคู่แข่งได้ คือเรื่องของพนักงาน ผู้วิจัยจึงนำทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน 5 ด้าน และทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ มาเป็นหลักเพื่อทดสอบว่าคุณลักษณะของงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการรับฝากหน้าเคาน์เตอร์หรือไม่ โดยให้ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝากของที่ทำการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพฯจำนวน 130 สาขา 130 คน เป็นตัวแทนให้สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน แทนเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ ซึ่งมีทั้งที่ทำการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 และไม่เป็นไปรษณีย์ ...