Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การบริหารงานสินเชื่อการเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

    วิเชียร ทองสิมา; พจน์ เพชระบูรณิน, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1970)

    อธิบายถึงความสำคัญของสินเชื่อการเกษตร ความเป็นมาและนโยบายส่งเสริมการเกษตร ศึกษาเกี่ยวกับการจัดรูปองค์การของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในฐานะที่เป็นองค์การบริหารงานสินเชื่อการเกษตร โดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งการจัดองค์การ การพนักงานและอัตรากำลังและการจัดเงินทุนของธนาคารแล้วศึกษาการให้สินเชื่อการเกษตรแก่สหกรณ์การเกษตร โดยกล่าวถึงการบริหารงานสหกรณ์การเกษตรและการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ ต่อจากนั้นผู้เขียนได้เสนอเรื่องการให้สินเชื่อการเกษตรแก่เกษตรกรของสำนักงานสาขาธนาคารโดยกล่าวถึงหลักการและวิธีดำเนินงาน ตลอดจนผลการดำเนินงาน