Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่อาเซียน.... โอกาสภายใต้วิกฤติ 

    พรรณี เช็งสุทธา (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2001)

    จากการที่นักธุรกิจไทยมีการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา รัฐบาลตระหนักดีถึงความสำคัญของการลงทุนดังกล่าวที่มีเศรษฐกิจต่างประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงผลกระทบในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และภาพพจน์ของนักธุรกิจไทยที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศ