Now showing items 1-6 of 6

 • Thumbnail

  การจัดโครงสร้างองค์การและการบริหารงานที่มีผลต่อประสิทธิผล ของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 

  รัตติยา วัฒโน; พลอย สืบวิเศษ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจัดโครงสร้างองค์การและการบริหารงานที่มี ผลต่อประสิทธิผลของสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด 2) เพื่อศึกษาถึงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดจากการจัดโครงสร้างองค์การและการบริหารงานต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัด การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและ เชิงคุณภาพประกอบกัน โดยกําหนดพื้นที่ในการศึกษาคือ สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลาง จํานวน 27 สํานักงาน การศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถาม สอบถามบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต ...
 • Thumbnail

  การบริหารเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  สรัญญา จุฑานิล; พลอย สืบวิเศษ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการบริหารงานในรูปแบบเครือข่าย 2) เพื่อการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทำงานในรูปแบบเครือข่าย 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางใน การทำงานในรูปแบบเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานปฏิบัติการภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ ประชาชนหรือชาวบ้าน ภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษา และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน วิธีการศึกษาใช้การศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการวิจัยเชิงสำรวจแบบหลายขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 1) กระบวนการบริหารงานในรูปแบบเคร ...
 • Thumbnail

  บทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี 

  อรปวีณ์ ธรรมานุชิต; พลอย สืบวิเศษ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษามีวัตถุประสงค์การศึกษา 2 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในการเตรียมความพร้อมของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน และ 2) เพื่อศึกษาสถานภาพ ปัจจุบันของการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าสู่การเป็นประชาคม อาเซียน วิธีการศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้ข้อมูลประกอบการวิจัย เช่น กฎหมาย กฎระเบียบ ...
 • Thumbnail

  บทบาทภาครัฐในการกำหนดนโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

  วรพงษ์ เพ็ชร์ขาว; พลอย สืบวิเศษ (สถาบันบัณพิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  การวิจัยเรื่อง “บทบาทภาครัฐในการกำหนดนโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวย ความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการไดยิน” ได้กำหนดวตัถุประสงค์ ในการวิจัยไว้ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษานโยบาย กฎหมายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความ สะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ กำหนดนโยบาย 2) เพื่อศึกษาบทบาทภาครัฐในการส่งเสริมนโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโลยีสิ่ง อำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และ 3) เพื่อวิเคราะห์ นโยบายด้านการจัดบริการเทคโนโ ...
 • Thumbnail

  ประสิทธิผลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

  ฉัตรชัย ศิริสมบูรณ์ลาภ; พลอย สืบวิเศษ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 4 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือองค์ประกอบที่ทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม (2) เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ในช่วงก่อนและหลังการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 (3) เพื่อศึกษามิติโครงสร้างองค์การด้านความซับซ้อน ความเป็นทางการ และการรวมอำนาจ หลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การของกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม และ (4) เพื่อเสนอประสิทธิผลที่เกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การในด้านการบริหารงาน ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรี กรณีศึกษา จังหวัดที่มีนายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่ง ครบทั้ง 3 ระดับ 

  ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์; พลอย สืบวิเศษ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรีกรณีศึกษา จังหวัดที่มี นายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่งครบทั้ง 3 ระดับมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษา ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันในการเป็นผู้นำสตรีกรณีศึกษา จังหวัดทั้งมีนายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่งครบทั้ง 3 ระดับ 2) เพี่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของผู้นำสตรีกรณีศึกษา จังหวัดที่มีนายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่ง ครบทั้ง 3 ระดับ 3) เพื่อคนหาข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขในการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นำสตรีกรณีศึกษา จังหวัดที่มี นายกเทศมนตรีหญิงดำรงตำแหน่งครบทั้ง 3 ระดับ ...