Now showing items 1-20 of 20

 • Thumbnail

  กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมของชุมชนบ้านประทุม 

  ปัญญรัตน์ วันทอง; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพเกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้า ไหมของชุมชนบ้านประทุน พบว่า มีวิธีการถ่ายทอดโดยการอาศัยบุคคลเป็ นแหล่งความรู้ในการ สาธิต เน้นการปฏิบัติและลงมือทา ซึ่งบ้านถือเป็นแหล่งถ่ายทอดที่สาคัญ ในการถ่ายทอดใช้การ เรียนรู้แบบมุขปาฐะ คือ การเรียนรู้จากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมาอย่างต่อเนื่อง แหล่งความรู้ที่ สาคัญคือ ครอบครัว ใช้วิธีสอนด้วยการปฏิบัติจริง อธิบายการทาด้วยการบอกเล่า มีการรวมกลุ่ม กันเพื่อทอผ้าไหมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าไหมซึ่งกันและกัน ชุมชนบ้านประทุนมีการใช้กลยุทธ์สื่อประเภทต่างๆ ...
 • Thumbnail

  กลยุทธ์สื่อบุคคลเพื่อสร้างเครือข่ายการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา "เกษตรอินทรีย์" 

  รุจิรา จิตต์ตั้งตรง; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะ และบทบาทของ ปราชญ์ชาวบ้าน บ้านชำปลาไหล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (2) เพื่อศึกษากล ยุทธ์ของปราชญ์ชาวบ้านในการสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ (3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ เกษตรกรที่เข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อปราชญ์ ชาวบ้านและเครือข่ายเกษตรอินทรีย์
 • Thumbnail

  การจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี 

  ณพนันท์ ขอจิตต์เมตต์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทักษะการสื่อสารของผู้ส่งสาร ศึกษาเนื้อหาสาร ศึกษาช่องทางการสื่อสารที่ใช้ในการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและสถานบันเทิง ตลอดจนศึกษาทัศนคติของผู้รับสารที่มีต่อการจัดการการสื่อสารเพื่อการจัดระเบียบชุมชนและ สถานบันเทิงชุมชนคลองหก จังหวัดปทุมธานี
 • Thumbnail

  การจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบกับการรับรู้ของประชาชนชุมชนมัสยิดกมาลุลอิสลาม 

  ธัญวรรณ แก้วชะฎา; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ การรับรู้และทัศนคติของประชาชนชุมชนมัสยิด กมาลุลอิสลามต่อการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมคลองแสนแสบ รวมทั้งเปรียบเทียบและหาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้และทัศนคติเกี่ยวกับการจัดการการสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน
 • Thumbnail

  การตอบสนองของผู้บริโภคต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ 

  เมทนี แพน้อย; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการรับรู้และทัศนคติ ที่มีต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับรู้และทัศนคติที่มี ต่อสื่อแฝงในบรรยากาศ และ 3) เพื่อศึกษารูปแบบการนา เสนอของสื่อแฝงในบรรยากาศทั้งในไทย และต่างประเทศ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ซึ่งได้ผสมผสานวิธีการเก็บข้อมูลและการศึกษา ผลการวิจัย 2 วิธี ทั้งแบบเชิงคุณภาพ ในการศึกษารูปแบบการนา เสนอของสื่อแฝงในบรรยากาศใน เขตกรุงเทพมหานครที่ปรากฎในช่วงเวลาที่กาหนด และเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็น เครื่องมือวิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล ...
 • Thumbnail

  การรับรู้ของผู้อ่านและการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในยุคดิจิทัล 

  พิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2018)

          งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม แบ่งรูปแบบการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) การวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างที่เคยอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส จำนวน 400 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การเปิดรับสื่อกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส โดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบค่าเฉลี่ยโดยความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหความสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ (2) การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้อำนวยการและกองบรรณาธิการที่มีบทบาทต่อการกำหนดนโยบาย ...
 • Thumbnail

  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  เมษิยา ญาณจินดา; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรของประชาชนในเขต กรุงเทพมหานคร และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านสื่อสังคมออนไลน์กับทัศนคติและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ คือ ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม จานวน 400 ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่อหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานเพื่อวิเคราะห์ค่าที (t - test) การวิเคราะห ...
 • Thumbnail

  การรับรู้ข่าวสารการตลาดและการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของคนรุ่นใหม่เพศหญิงผ่านกูรูความงาม 

  วิลาสินี สงวนวงษ์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 6 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาเนื้อหาและรูปแบบการนำเสนอ เครื่องสำอางผ่านกูรูความงาม 2) เพื่อศึกษาการรับรู้ข่าวสารด้านการตลาดเกี่ยวกับเครื่องสำอางผ่าน กูรูความงาม 3) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านกูรูความงาม 4) เพื่อศึกษาความแตกต่าง ระหว่างลักษณะประชากรกับการรับรู้ข่าวสารการตลาดเครื่องสำอางผ่านกูรูความงาม 5) เพื่อศึกษา ความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านกูรูความงาม และ 6) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารการตลาดกับการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านกูรู ความงาม ...
 • Thumbnail

  การศึกษากลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดการตลาดเชิงประสบการณ์ ของ สถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ 

  สุพรรณี สมศรี; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหากลยุทธ์ของการสื่อสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่  รวมถึงศึกษาการรับรู้ข่าวสารผ่านประสบการณ์ การตัดสินใจมาเที่ยว ความพึงพอใจ และพฤติกรรมหลังใช้บริการของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยงานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการค้นหากลยุทธ์ของการสื่อสารผ่านประสบการณ์ของสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ ผู้วิจัยใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีตำแหน่งเกี่ยวข้องในสถานที่ท่องเที่ยวดาษดา แกลเลอรี่ จำนวน 8 คน  นอกจากนี้ยังใช้การสังเกตการณ์ของผู้วิจ ...
 • Thumbnail

  การสื่อสารนวัตกรรมการพัฒนาของกิจการเพื่อสังคมองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน 

  ขวัญชนก หมั่นหมาย; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) กระบวนการสื่อสาร รูปแบบการสื่อสาร กลยุทธ์ การสื่อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน(2) ศึกษาบทบาทการสื่อสาร ขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (3) ศึกษาปัจจัย การสื่อสารที่มีผลต่อการพัฒนาขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน รวมถึงแนวโน้มการสื่อสารใน อนาคตขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน (4) ศึกษาประสิทธิผลการใช้นวัตกรรมขององค์กรนวัตกรรม ชาวบ้าน งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) ผลการศึกษาพบว่า :
 • Thumbnail

  การสื่อสารเพื่อการธำรงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา จังหวัดระยอง 

  ภัทราพร เนาวรัตน์ธนากร; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา 2) ศึกษาบทบาทและหน้าที่ของการสื่อสารที่มีต่อการคง อยู่และการเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา 3) ศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อการคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนถนนยมจินดา 4) ศึกษาบทบาทของกิจกรรมถนนคนเดินยมจินดาที่มีต่อการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ ชุมชน และ 5) ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมถนนคนเดินตามแนวคิดการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวแบบทางเลือกเชิงอนุรักษ์ของคนในชุมชนถนนยมจินดา
 • Thumbnail

  การสื่อสารเพื่อช่วยเหลือสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กของมูลนิธิร่วมกตัญญูและการรับรู้ของประชาชน 

  สุพรรณี ดีสวัสดิ์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพื่อสร้างการมี ส่วนร่วมกับแฟนเพจของมูลนิธิร่วมกตัญญู 2) ศึกษาการรับรู้ข่าวสารของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู 3) ศึกษาการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญู 4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแฟนเพจ มูลนิธิร่วมกตัญญูการวิจัยเรื่องนี้ใช้วิธีดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2กลุ่ม ได้แก่ประชาชนที่เป็นแฟนเพจมูลนิธิร่วมกตัญญูจำนวน 400 คน และฝ่ายประชาสั ...
 • Thumbnail

  เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ศรัณย์ จันทร์หาญ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสื่อสารเกี่ยวกับการรณรงค์ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันผ่านเครือข่ายออนไลน์ รวมถึงการศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันของผู้ใช้เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์เกี่ยวกับการใช้จักรยาน และเพื่อศึกษาตัวแปรพยากรณ์พฤติกรรมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) ประกอบด้วย การวิเคราะห์เนื้อหา การสัมภาษณ์เชิงลึก และการเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม ผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาและการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า 1) เครือข่ายการสื่อสารออนไลน์ที่มีการรณร ...
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวี 

  ปาณิสรา วัฒนพฤกษ์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการใช้สื่อเพื่อเข้าถึงพุทธธรรมของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ช่องธรรมะทีวี” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้นวัตกรรมการสื่อสารของสถานีโทรทัศน์ผ่าน ดาวเทียมช่องธรรมะทีวี และศึกษาเครือข่ายการสื่อสารเพื่อการเผยแผ่พุทธธรรมของ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องธรรมะทีวีไปยังพุทธศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมาย
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการประชาสัมพันธ์กับการรับรู้และตัดสินใจทำประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

  วัลย์ลิกา บูรณ์ทอง; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบการดา เนินชีวิต การรับรู้ข่าวสารและการ ตัดสินใจทาประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้และการตัดสินใจทา ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับการรับรู้เรื่องการประกันวินาศภัยของ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับ การตัดสินใจทา ประกันวินาศภัยของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ 5) เพื่อศึกษากลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์ของบริษัทประกันวินาศภัยในการ ...
 • Thumbnail

  นวัตกรรมการสื่อสารผ่านแอพลิเคชั่น (Application) ของรายการเกมโชว์โซเชี่ยล ช่องไทยรัฐทีวี 32 กับการตอบสนองของผู้ชม 

  ชวภณ คารมภ์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครัง; นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ ือศึกษา กระบวนการสร้างสรรค์รายการแบบใช้สื อสมัยใหม่ผ่านการตอบสนอง (Interactive) โดยใช้แอพลิ เคช ัน 2) เพ ือศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจของกลุ่มผู้ชมรายการเกมโชว์แบบตอบสนอง (Interactive) ที มีต่อรายการ เกมโชว์โซเชี ยล ทางช่องไทยรัฐทีวี โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การ สัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ผลิตรายการเกมโชว์โซเช ียล โปรดิวเซอร์รายการเกมโชว์โซเช ียลและทีมงานท ี่เกี ยวข้อง ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณใช้เครื องมือการวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เกี ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจที ...
 • Thumbnail

  ปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ SPECIALTY กับรูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้บริการและทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย 

  เอกยุทธ ภมรกูล; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty กับรูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้บริการ และทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยงานวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาดของร้านกาแฟ Specialty ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการหรือผู้จัดการร้านกาแฟ Specialty ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 3 ร้าน ดังต่อไปนี้ 1) ร้าน One Ounce For Onion 2) ร้าน Amatissimo Caffe 3) ร้าน Ink & Lion นอกจากนียั้งใช้การสังเกตการณ์ของผู้วิจัยในการศึกษาสภาพแวดล้อม ...
 • Thumbnail

  รูปแบบการดำเนินชีวิต การเปิดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

  ชุลีพร ธานีรัตน์; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) รูปแบบการดา เนินชีวิต การเปิ ดรับข่าวสาร และพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง รูปแบบการดา เนินชีวิตกับการเปิ ดรับข่าวสารการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของนักท่องเที่ยวชาวไทย 3) ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการดาเนินชีวิตกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุคของ นักท่องเที่ยวชาวไทย และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับข่าวสารกับพฤติกรรมการท่องเที่ยว ตลาดย้อนยุค กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปเที่ยวตลาดน้า อัมพวาและตลาดน้า ...
 • Thumbnail

  วิธีการสื่อสารและการธำรงอยู่ของกลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย 

  ชนกานต์ รักชาติ; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารที่ผู้นำกลุ่มแฟนคลับศิลปินนักร้องกลุ่มจากประเทศเกาหลีใต้ในประเทศไทย ใช้ในการสร้างและการธำรงอยู่ของเครือข่าย รวมไปถึงศึกษาวิธีการสื่อสารภายในกลุ่มแฟนคลับ ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้นำกลุ่มและแฟนคลับผู้ติดตามจานวน 30 คน จากศิลปิน 6 วง วงละ 5 คน แบ่งเป็นแฟนคลับ 4 คนและผู้นำ 1 คน
 • Thumbnail

  สื่อโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้าหนักกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

  สิริญญา ลิมโพธิ์ทอง; พัชนี เชยจรรยา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2014)

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาลักษณะประชากรพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้ำหนักของผู้บริโภคที่มีลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคกับทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้าหนัก 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้สื่อ สังคมออนไลน์มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 5) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟควบคุมน้า ...