Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    พฤติกรรมการบริโภคน้ำสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ของนักศึกษา 

    พัชรี สุวรรณเกิด; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

    การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค้ำสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ โดยข้อมูลที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี ที่ศึกษา กลุ่มวิชาที่ศึกษา พฤติกรรมการบริโภค และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคน้ำสมุนไพรผสมวานหางจระเข้ อีกทั้งทำการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของน้ำสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตร เฉพาะ 3 สูตร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร ที่เคยบริโภคน้ำสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ ซึ่งมีขนาดตัวอย่าง จำนวน 315 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ค่าสถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ ...