Now showing items 1-5 of 5

 • Thumbnail

  การจัดกลุ่มผู้ลงทุนไทยตามพฤติกรรมการลงทุนใน Bitcoin 

  อังศุธร ศรีกาญจนสอน; พาชิตชนัต ศิริพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดกลุ่มผู้ลงทุนไทยตามพฤติกรรมการลงทุนใน Bitcoin โดยอาศัยข้อมูลจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ที่ลงทุนใน Bitcoin จำนวน 389 ราย และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การศึกษานี้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์จัดกลุ่มแบบสองขั้น (Two-step Cluster Analysis) จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ลงทุนไทยที่ลงทุนใน Bitcoin ทั้งชายและหญิง มากกว่าร้อยละ 70 มีวัตถุประสงค์หลักของการลงทุนเพื่อเก็งกำไรและเป็นโอกาสเพิ่มรายได้ มีนักลงทุนไม่ถึงร้อยละ 10 ที่ลงทุนโด ...
 • Thumbnail

  การวางแผนทางการเงินของนักเรียนมัธยมปลายในกรุงเทพมหานคร 

  ธนานพ ลิ่มสุวรรณโรจน์; พาชิตชนัต ศิริพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการวางแผนทางการเงินของของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีแบ่งชั้นภูมิสองขั้น (Two – stage Stratified Sampling) แบ่งเป็นเพศชาย 144 คน และ เพศหญิง 265 คน สถิติเชิงพรรณาที่นำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ Independent t-test One–way ANOVA และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนส่วนมากยังมี ...
 • Thumbnail

  ตัวแบบการพยากรณ์ราคาการซื้อ-ขายบิทคอยน์ 

  กิ่งกมล นกงาม; พาชิตชนัต ศิริพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์ของการศึกษาเพื่อหาตัวแบบพยากรณ์ราคาการซื้อ-ขายบิทคอยน์ที่เหมาะสม โดยอาศัยปัจจัยภายนอกที่อยู่ในขอบเขตของด้านการเงิน และสินค้าโภคภัณฑ์ 5 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินทรัพย์ปลอดภัย ราคาน้ำมันดิบ ปริมาณการซื้อ-ขายบิทคอยน์ ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ และอื่น ๆ ซึ่งข้อมูลราคาบิทคอยน์ที่ใช้เป็นข้อมูลรายวันย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ข้อมูลต่างช่วงกัน เนื่องจากข้อมูลช่วงแรกที่ใช้ในการวิเคราะห์มีช่วงที่มีความผันผวนเพราะเป็นการเปิดตัวบิทคอยน์ในระยะแรก ...
 • Thumbnail

  ทัศนคติของนักศึกษาต่อผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากการเปิดเสรีในอาเซียนด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานสายอาชีพ ICT 

  ปภากร อุบลศรี; พาชิตชนัต ศิริพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2015)

  การวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาทัตนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน (ASEAN) 2) ศึกษาทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ จากการเปิดเสรี ในอาเซียนด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานสายอาชีพ ICT 3) ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ ทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการเปิดเสรีในอาเซียนด้านการเคลื่อนย้ายแรงงาน สายอาชีพICT ประชากรของการศึกษา คือ นักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ใน สถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับการจัดระดับโดย QSworld University Rankings ให้เป็น 100 อันดับแรกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ...
 • Thumbnail

  อิทธิพลของคุณลักษณะของงานที่มีต่อคุณภาพการให้บริการยุคไปรษณีย์ 4.0ของที่ทำการไปรษณีย์สาขาในเขตกรุงเทพมหานคร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

  พงศ์วิศิษฏ์ สอนเฉลิม; พาชิตชนัต ศิริพานิช (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2019)

  ในปัจจุบัน กิจการของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีคู่แข่งขันเป็นจำนวนมาก และปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้ต่อสู้กับคู่แข่งได้ คือเรื่องของพนักงาน ผู้วิจัยจึงนำทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน 5 ด้าน และทฤษฎีที่เกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการ มาเป็นหลักเพื่อทดสอบว่าคุณลักษณะของงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการรับฝากหน้าเคาน์เตอร์หรือไม่ โดยให้ผู้ควบคุมงาน/หัวหน้าแผนกรับฝากของที่ทำการไปรษณีย์ในเขตกรุงเทพฯจำนวน 130 สาขา 130 คน เป็นตัวแทนให้สอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของงาน แทนเจ้าหน้าที่รับฝากหน้าเคาน์เตอร์ ซึ่งมีทั้งที่ทำการที่เป็นไปรษณีย์ 4.0 และไม่เป็นไปรษณีย์ ...