Now showing items 1-12 of 12

 • Thumbnail

  การจัดกลุ่มพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสดของคนทำงานในกรุงเทพมหานคร 

  ภาวิณี เหล่าพิพัฒน์ไพบูลย์; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  การวิจัยเชิงสํารวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสด ของคนทํางานในกรุงเทพมหานครและเพื่อจัดกลุ่มพฤติกรรมการใช้บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสด ตัวอย่างในการศึกษาคือคนทํางานในกรุงเทพมหานครที่ใช้บัตรเดบิตและบัตรกดเงินสด จํานวน 385คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นหลายขั้นตอน (Multi-Stage Stratified sampling) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) แล้วการศึกษานี้จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์จัดกลุ่มแบบสองขั้น (Two-Step Cluster Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ...
 • Thumbnail

  การตรวจสอบค่านอกเกณฑ์ในตัวอย่างสุ่มจากประชากรปกติ 

  วรพรรณ เจริญขำ; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  งานวิจัยนี้นำเสนอตัวสถิติทดสอบสำหรับตรวจสอบค่านอกเกณฑ์ TP1และTP2 ซึ่ง พัฒนาขึ้นมาจากสถิติทดสอบของ Ferguson(TN14และTN15) ที่ใช้สัมประสิทธิความเบ้และ สัมประสิทธิความโดงเป็นพื้นฐาน โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นว่า ตัวอย่างสุ่มมาจากประชากรที่มีการ แจกแจงปกติ ทำการเปรียบเทียบความสามารถในการควบคุมความน่าจะเป็นของความคลาดเคลื่อน ประเภทที่ 1 และกำลังของการทดสอบระหว่างตัวสถิติทดสอบที่นำเสนอกตัวสถิติทดสอบของ Fergusonแบ่งการศึกษาเป็น2กรณีคือ กรณีการทดสอบค่านอกเกณฑ์ด้านขวาใช้ตัวสถิติทดสอบ TP1และTN14 และกรณีการทดสอบค่านอกเกณฑ์สองด้านใช้ตัวสถิติทดสอบ TP2และTN15 โดย ...
 • Thumbnail

  การบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร 

  ศลาลิน ดอกเข็ม; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  การศึกษาเรื่องนีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารตลอดจน ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดรูปราง ลักษณะทัวไป ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และพฤติกรรม การบริโภคอาหารของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการบริโภคอาหาร ซึ่งมีความเชื่อมันตามตัวชี้วัดของครอนบาค เท่ากบ 0.8943 เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างที่่สุ่มจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นใน กรุงเทพมหานคร โดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม ขั้น ขนาดตัวอย่างที่่ใช้ในการศึกษา จํานวน 694 คน ซึ่งสุ่มมาจากโรงเรียนในสังกัดสํ ...
 • Thumbnail

  การประมาณค่าสูญหายในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 

  รัตติกาล จอมประพันธ์; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)

  งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิธีการประมาณค่าสูญหายของตัวแปรตามในการวิเคราะห์การ ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ โดยนำเสนอวิธีประมาณค่าสูญหายของตัวแปรตาม4 วิธี คือ วิธีอัตราส่วน ควอไทล์ที่วิธีอัตราส่วนควอไทล์ที่วิธีสมการถดถอยอัตราส่วนควอไทล์ที่1 และวิธีสมการ ถดถอยอัตราส่วนควอไทล์ที่ซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากตัวประมาณอัตราส่วน การเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของวิธีที่นำเสนอ 4 วิธีดังกล่าวกับวิธีประมาณค่าสูญหายด้วยค่าเฉลี่ยและด้วยค่า ทำนายที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอย ใช้ค่าประมาณของรากที่สองของค่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อน กำลังสองและค่าเฉลี่ยของเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสัมบ ...
 • Thumbnail

  การประมาณค่าเฉลี่ยด้วยตัวประมาณแบบอัตราส่วน เมื่อข้อมูลมีค่าผิดปกติ 

  ภทรวรรณ แสงนวกิจ; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)
 • Thumbnail

  การพัฒนาแบบจำลองเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  เตวิช โสภณปฏิมา; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับคุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่าการบริการ ความพึงพอใจในการบริการ และความจงรักภักดี เปรียบเทียบระหว่างธนาคารที่ใช้บริการเป็นประจํา และธนาคารที่รู้สึกประทับใจ โดยใช้สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์แบบจําลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) การศึกษาครั้งนี้ใช้การสํารวจตัวอย่าง ซึ่งสุ่มจากผู้ใช้บริการธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 270 คน แบบแบ่งชั้น 3 ขั้น ผลการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ ...
 • Thumbnail

  การแปลงข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาความแปรปรวนไม่เท่ากันสำหรับแผนแบบการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 

  ญาดาภา โชติดิลก; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)
 • Thumbnail

  ความต้องการบริการสุขภาพนอกเวลาราชการจากหน่วยบริการปฐมภูมิ : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ทัชชา ชะบา; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2009)
 • Thumbnail

  ความเครียดในการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยรัฐ 

  เจษฎา คูงามมาก; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2012)
 • Thumbnail

  คุณภาพชีวิตการทำงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 

  มาลินี คำเครือ; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2011)
 • Thumbnail

  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

  ภัทรพร กิจชัยนุกูล; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ด้วยตัวอย่างขนาด 384 คน และมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ค่าใช้จ่าย ระดับพฤติกรรมผู้บริโภค และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนใน กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นในส่วนที่เกี่ยวกับ อิทธิพลทางสังคม เท่ากับ 0.9486 และอิทธิพลทางจิตวิทยาเท่ากับ 0.9496 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานครในหมวดการเดินทางและการสื่อสารเป็นค่าใช้จ่ายสูง ที่สุดของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยมีค่าเฉลี่ย ...
 • Thumbnail

  พฤติกรรมการบริโภคน้ำสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ของนักศึกษา 

  พัชรี สุวรรณเกิด; พาชิตชนัต ศิริพานิช, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภค้ำสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ โดยข้อมูลที่ศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ ชั้นปี ที่ศึกษา กลุ่มวิชาที่ศึกษา พฤติกรรมการบริโภค และ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจบริโภคน้ำสมุนไพรผสมวานหางจระเข้ อีกทั้งทำการทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของน้ำสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้สูตร เฉพาะ 3 สูตร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร ที่เคยบริโภคน้ำสมุนไพรผสมว่านหางจระเข้ ซึ่งมีขนาดตัวอย่าง จำนวน 315 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ค่าสถิติที่ใช้ คือ การแจกแจงความถี่ ...