Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    วิวัฒนาการการควบคุมโรงเรียนจีน 

    พิชัย รัตนพล; แสวง รัตนมงคลมาศ, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1969)

    ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ศึกษาถึงลักษณะการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทยในสมัยปัจจุบันโดยเสนอให้เห็นว่า ชาวจีนมีบทบาทต่อการศึกษาภาษาจีนในประเทศไทย รวมทั้งลักษณะการจัดดำเนินการศึกษาภาษาจีนทั่วไป ศึกษาถึงการควบคุมโรงเรียนจีนสมัยก่อนประกาศใช้ พ.ร.บ. โรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 โดยเสนอให้เห็นทั้งปัจจัยหรืออิทธิพลที่มีต่อการกำหนดนโยบายและมาตรการในการควบคุม ศึกษาการควบคุมโรงเรียนจีนสมัยประกาศใช้ พ.ร.บ. โรงเรียนราษฎร์ พ.ศ. 2461 จนถึงสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การควบคุมโรงเรียนจีนระหว่างสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง จนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในแต่ละระยะ ...