Now showing items 1-20 of 62

 • Thumbnail

  การเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษา 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-03-01)

  หลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบเพียงหนึ่งวันการชุมนุมก็เริ่มต้นขึ้นครั้งแรก ซึ่งจัดโดยสหภาพนักเรียน นิสิต และนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ลานปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการชุมนุมในลักษณะเป็น Flash mob มีการกำหนดระยะเวลาเริ่มและสิ้นสุดการชุมนุมอย่างชัดเจน ประเด็นหลักของการชุมนุมคือ การแสดงออกถึงการไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งนักศึกษาและผู้เข้าร่วมการชุมนุมเชื่อว่า เป็นการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม และลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ ในวันถัดมามีการชุมนุนในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ...
 • Thumbnail

  การจัดตั้งรัฐบาลผสมเกมแห่งอำนาจ 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-06-01)

  ในระบอบรัฐสภา การจัดตั้งรัฐบาลเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากผลการเลือกตั้ง การจัดตั้งรัฐบาลจะกระทำได้ง่ายหากมีพรรคการเมืองหนึ่งชนะการเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากเด็ดขาด ได้จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดในสภาผู้แทนราษฎร กรณีไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งชนะด้วยเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดก็ยังมีความยากความง่ายต่างกัน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมืองในแต่ละช่วง หากสถานการณ์การเมืองไม่มีความขัดแย้งแบบขั้วตรงข้ามที่รุนแรงการจัดตัั้งรัฐบาลผสมก็จะทำได้ราบรื่นสำเร็จในไม่ช้า แต่หากสถานการณ์การเมืองระอุด้วยความขัดแย้งแบบขั้วการเมือง การจัดตั้งร ...
 • Thumbnail

  การตัดสินใจเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์ 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360ํ, 2019-02-23)

  ด้วยความหลากหลายของพรรคการเมืองที่สมัครรับเลือกตั้งทำให้มีนโยบายจำนวนมากถูกนำเสนอต่อประชาชน จึงควรจัดระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์ ประสบการณ์กับผลประโยชน์เชิงรูปธรรมจากนโยบายประชานิยมของพรรคไทยรักไทยในอดีตตั้งแต่ปี 2544 ทำให้ผู้เลือกตั้งจำนวนมากได้รับประสบการณ์ในการรับผลประโยชน์ทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง ซึ่งกลายเป็นค่านิยมให้อีกหลายพรรคปฏิบัติสืบต่อกันจนสามารถชนะการเลือกตั้งได้ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันยังมีผู้เลือกตั้งหน้าใหม่พวกเขาไม่มีความผูกพันกับพรรคการเมืองใดเป็นพิเศษและกำลังมองหาพรรคการเม ...
 • Thumbnail

  การนำนโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ 

  ธันภัทร โคตรสิงห์; พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2013)

  การศึกษาเรื่อง “การนำนโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา กระบวนการนำนโยบายโฉนดชุมชนไปปฏิบัติ และ 2) ศึกษาเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อผลผลิตของ นโยบายโฉนดชุมชนและเงื่อนไขที่ส่งผลให้ชุมชนสหกรณ์บ้านคลองโยงจำกัดและชุมชนสหกรณ์ การเกษตรโฉนดชุมชนบ้านป่าซางจำกัดได้รับโฉนดชุมชน การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ประกอบด้วย คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน คณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลืองานคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุม ...
 • Thumbnail

  การบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความรุนแรง 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-02-15)

  เหตุการณ์รุนแรงกราดยิงประชาชนไม่เลือกหน้าในที่สาธารณะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ห่างกันไม่มากนัก สร้างความตระหนกตกใจแก่ประชาชนทั้งสังคม หลายคนไม่คาดคิดมาก่อนว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทย แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วความเป็นไปได้ของการเกิดซ้ำในอนาคตก็ย่อมเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ อาชญากรรมที่เกิดจากความคับแค้นใจอันเป็นผลจากการถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกข่มเหงรังแกลุกลามจนกลายเป็นการสังหารหมู่ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง โครงสร้างสังคมแบบอำนาจนิยมเอื้อต่อการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของความรุนแรงเพราะทำให้ผู้ใช้อำนาจในทางที่ผิดสามารถใช้อำนาจอย่างไม่ยั้งคิด และผู้ที่ถูกกระ ...
 • Thumbnail

  การพัฒนาในศตวรรษที่ 21 การเติบโตีสีเขียว หรือ การลดการเติบโต 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-11-30)

  หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม มนุษย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะน้ำมัน ถ่านหิน และสินแร่นานาชนิด ขณะเดียวกันก็ได้สร้างสารเคมีและของเสียจากอุตสาหกรรม ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทำลายน้ำ ดิน และอากาศอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ และในปลายศตวรรษที่ 20 มีหลักฐานการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมของมนุษย์ตั้งอยู่บนฐานของระบบทุนนิยมและลัทธิบริโภคนิยมที่มุ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลักอันเป็นสาเหตุสำคัญของการทำลายล้างสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ องค์การสหประชาชาติยอมรับว่า จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน ...
 • Thumbnail

  การเมืองของการ'ไม่รับ'และ'รับ'ร่างรัฐธรรมนูญ 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2016-07-30)

  การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในครั้งมีนีความมหมายซับซ้อนอยู่ภายในเป็นจำนวนมาก ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ดังที่มีการรณรงค์ว่า ก่อนตัดสินใจรับหรือไม่รับร่าง รธน.ควรอ่านทำความเข้าใจเนื้อหา และพิจารณาข้อดีข้อเสียให้ชัดเจน จากนั้นจึงตัดสินใจโดยใช้เหตุผลว่า "รับ"หรือ'ไม่รับ"ร่างรัฐธรรมนูญ"
 • Thumbnail

  การเมืองของความรู้ว่าด้วยแนวศึกษาเชิงสถาบันนิยมกับพฤติกรรมนิยม (1) 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-04-18)

  การเมืองของความรู้เป็นการเล่าเรื่องราวของแนววิเคราะห์การเมืองหลักสองแนวคือ แนวศึกษาเชิงสถาบันนิยมและแนวศึกษาพฤติกรรมนิยม ซึ่งมีการต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจนำทางวิชาการในการกำหนดประเด็นศึกษาความรู้ และความจริงทางการเมืองอย่างเข้มข้นในหลายสิบปีที่ผ่านมา แนวสถาบันนิยมแบบดั้งเดิมคือ การวิเคราะห์เรื่องรัฐธรรมนูญ โครงสร้าง และมิติที่เป็นทางการของการปกครอง ซึ่งได้ครอบงำแวดวงวิชาการรัฐศาสตร์ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาในช่วงหลังของศตวรรษที่ 19 และสองทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 20 เรื่องที่ได้รับความสนใจคือกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างการบริหารจัดการภาครัฐ ...
 • Thumbnail

  การเมืองของความรู้ว่าด้วยแนวศึกษาเชิงสถาบันนิยมกับพฤติกรรมนิยม (2) 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-04-25)

  ในอาณาบริเวณของความรู้ด้านสังคมศาสตร์นักวิชาการแต่ละสำนักต่างก็อ้างว่าแนวทางของตนเองมีความยอดเยี่ยมและมีประสิทธิผลในการเข้าใจและอธิบายความจริง รวมทั้งสร้างความรู้ได้ครอบคลุมถูกต้องและน่าเชื่อถือมากกว่าแนวศึกษาแบบอื่น และนี่คือการเมืองของความรู้ ด้านแนวศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์พยายามแยกรัฐศาสตร์ออกจากปรัชญาคุณธรรม และสร้างรัฐศาสตร์ที่มีทฤษฎีชี้นำการศึกษาที่เรียกว่า ศาสตร์เชิงประจักษ์ (empirical science) ขึ้นมา อันเป็นการเปลี่ยนจากการศึกษาการเมืองที่มุ่งเน้นโครงสร้างเชิงสถาบัน ไปสู่ พฤติกรรมการเมือง แนวศึกษาพฤติกรรมการเมืองเสนอว่าการทำความเข้าใจการ ...
 • Thumbnail

  การเมืองของความรู้ว่าด้วยแนวศึกษาเชิงสถาบันนิยมกับพฤติกรรมนิยม (จบ) 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-05-02)

  ผู้แต่งกล่าวถึงแนวศึกษาสถาบันนิยมใหม่ ซึ่งได้วิจารย์จุดอ่อนของแนวศึกษาพฤติกรรมนิยมและทางเลือกเชิงเหตุผล พร้อมกับนำเสนอแนวศึกษาใหม่ที่อ้างว่าสามารถเข้าถึงและอธิบายความจริงทางการเมืองได้ดีกว่าขึ้นมา และได้สรุปว่าการเมืองของความรู้เป็นการต่อสู้ช่วงชิงและสถาปนาอำนาจนำทางวิชาการของแต่ละสำนักคิดทั้งหลาย ซึ่งแต่ละสำนักต่างก็อ้างว่า กรอบความคิด ทฤษฎี แนวทาง และวิธีการศึกษาของตนเองสามารถเข้าถึงความจริง อธิบายความจริง และสร้างความรู้ได้ดีกว่าแนวทางอื่น ๆ นั่นเอง การต่อสู้เช่นนี้ในโลกวิชาการยังคงดำรงต่อไป เฉกเช่นเดียวกับโลกทางสังคมนั่นเอง อย่างไรก็ตามการศ ...
 • Thumbnail

  การเมืองของความรู้ว่าด้วยแนวศึกษาเชิงสถาบันนิยมกับพฤติกรรมนิยม (จบ) 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-05-09)

  นักวิชาการแนวสถาบันนิยมใหม่ได้เสนอว่า องค์การและสถาบันคือแกนกลางสำหรับทำความเข้าใจบทบาทของค่านิยมและการตัดสินใจร่วมในการเมือง การเป็นมนุษย์การเมืองคือการเรียนรู้ว่าค่านิยมอะไรมีความสำคัญ แนวทางสถาบันใหม่กลายมาเป็นแนวทางสำคัญในการศึกษารัฐศาสตร์ยุคปัจจุบัน อย่างไรก็ตามไม่มีสถาบันทางสังคมการเมืองใดที่มีการพัฒนาจนกระทั่งกฎเกณฑ์และปทัสถาน(แบบแผนสำหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ)มีความกระจ่างชัดเจนเสียทุกเรื่อง ผู้เขียนได้สรุปว่า การเมืองของความรู้เป็นการต่อสู้ช่วงชิงและสถาปนาอำนาจทางวิชาการของแต่ละสำนักคิดทั้งหลาย
 • Thumbnail

  การเมืองไทยภายใต้ความเปราะบาง 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-05-25)

  ความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งเดือนมีนาคม 2562 เป็นผลมาจากความล้มเหลวของทั้งฝ่ายที่กุมอำนาจรัฐและกลุ่มการเมืองคู่แข่ง ซึ่งต่างฝ่ายก็กระทำสิ่งผิดพลาดและทำให้การเมืองไทยมีความเปราะบางจนอาจพัฒนาไปสู่ความแตกหักและขัดแย้งในอนาคนได้ แม้รัฐบาล คสช. บริหารประเทศเป็นเวลายาวนานถึง 5 ปี แต่ก็ประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงทั้งในกระบวนการบริหารและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น รัฐบาลได้ทำให้เห็นถึงการยึดติดอยู่กับระบบพวกพ้องนิยม การไม่ใส่ใจกับหลักของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ หลายครั้งยังทำให้เห็นถึงการละเมิดหลักธรรมาภิบาล ขาดความโปร่งใสปิดบังข้อมูลข่าวสาร ...
 • Thumbnail

  การเมืองในไตรภูมิ โลกรัฐสภา โลกออนไลน์ และโลกท้องถนน 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-06-08)

  เลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่ได้คนเดิมกลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้ง กรอบคิดและทิศทางการบริหารประเทศที่ดำรงอยู่ช่วงห้าปีที่ผ่านมา ยังคงถูกผลักดันและขับเคลื่อนต่อไป แต่บริบทการเมืองไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป การต่อสู้ในไตรภูมิทางการเมือง อันได้แก่ โลกแห่งรัฐสภา โลกออนไลน์ และโลกแห่งท้องถนน ดำเนินไปอย่างเข้มข้น ความไม่ลงรอยระหว่างกลุ่มพลังทางการเมืองปรากฎชัดยิ่งขึ้น การสร้างกลไกเชิงระบบและโครงสร้างของอำนาจรัฐที่รวมศูนย์ในท่ามกลางบริบทที่เปิดกว้างขึ้นของพื้นที่การเมืองที่เป็นทางการในสภาผู้แทนราษฎร และพื้นที่การเมืองที่ไม่เป็นทางการทั้งในโลกสังคมออนไลน์ ...
 • Thumbnail

  การเมืองเรื่องโควิด-19: ข้อถกเถียงเกี่ยวกับการกำเนิด ( 1) 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการออนไลน์, 2563-03-20)

  การอุบัติขึ้นและการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างความสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงต่ออารยธรรมและศีลธรรมของมนุษย์ในหลายมิติ มีสมมุติฐานหลายประการที่ยังเป็นข้อถกเถียงและเป็นความสงสัยที่ยังไม่อาจหาข้อสรุปได้ชัดเจนเกี่ยวการกำเนิดของโรคนี้ ขณะที่การระบาดนั้นทำให้เห็นถึงแบบแผนและแนวทางการจัดการสังคมที่แตกต่างของแต่ละประเทศ ซึ่งมีระบอบการเมือง สังคม และวัฒนธรรมต่างกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาวะผู้นำของประเทศเหล่านั้นด้วย มีสมมุติฐานอย่างน้อยสองประการที่เกี่ยวข้องกับการอุบัติขึ้นของโรคโควิด-19 ประการแรกคือเกิดจากการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติของไวรัสโคโรนา และประการที่สอง ...
 • Thumbnail

  การเมืองเรื่องโควิด-19: ภาวะฉุกเฉินกับภาวะผู้นำ (๒) 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการออนไลน์, 2563-03-27)

  ในที่สุดรัฐบาลไทยโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ภาวะฉุกเฉินเป็นมาตรการรวบอำนาจหรือรวมศูนย์อำนาจของรัฐมนตรีทั้งมวลทุกอย่างมาไว้ที่นายกรัฐมนตรีเพียงผู้เดียว เพื่อให้มีเอกภาพในการใช้อำนาจสำหรับการจัดการกับสถานการณ์วิกฤต ปัจจัยที่สำคัญอีกประการคือ ภาวะผู้นำของผู้บริหารประเทศ ประเทศใดก็ตามที่ผู้นำมีภาวะผู้นำสูง กล้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าประเทศนั้นจะปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยหรืออำนาจนิยมเผด็จการก็ตาม ก็จะทำให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ...
 • Thumbnail

  การเมืองและสังคมหลังโคโรนาไวรัส 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-04-04)

  นอกเหนือจากประเด็นภาวะผู้นำและมาตรการในการจัดการกับวิกฤตโคโรนาไวรัสที่มีการวิเคราะห์อภิปรายกันอย่างกว้างขวางแล้ว ประเด็นโลกหลังโควิด-19 เป็นที่สนใจจากบรรดานักวิเคราะห์ไม่น้อยทีเดียวทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมของมนุษย์ ด้านการเมืองในสถานการณ์วิกฤตผู้คนยินยอมสละเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต สำหรับทางเศรษฐกิจ วิกฤตโคโรนาไวรัสครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอย่างชัดเจน การบริโภคที่ล้นเกินทุกมิติของมนุษย์การเติบโตทางเศรษฐกิจถึงที่สุด เมื่อต้องหยุดการบริโภคที่ล้นเกินทุกม ...
 • Thumbnail

  การเมืองแห่งการตีความกฎหมายและการร้องเรียน : สูตรคำนวณของ กกต.และคุณสมบัติของธนาธร 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2562-04-27)

  การเมืองไทยในยุคนี้เป็น "การเมืองของการตีความกฎหมายที่ยุ่งเหยิง" และ "การเมืองของการร้องเรียน" ทำให้ผู้มีอำนาจหน้าที่ไม่กล้าตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญของประเทศชาติ มีการโยนภาระการตัดสินใจกันไปมาระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งมีการร้องเรียนกันในแทบทุกประเด็นที่สามารถร้องได้ ด้วยเหตุผลและแรงจูงใจบางประการ เรื่องที่ถูกทำให้ยุ่งวุ่นวาย คือ การใช้สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งมีการตีความสองแบบ คือ แบบที่ยึดมาตรา 91 ของรัฐธรรมนูญเป็นหลัก กับแบบที่ยึดรัฐธรรมนูญผสมกับมาตรา 128 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ฝ่ายการเมืองและนักวิชาการเกือบทั้งหมดที่แสดง ...
 • Thumbnail

  การลาออกของนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์ 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-01-18)

  เมื่อนักการเมืองที่สังกัดพรรคการเมืองหนึ่งมาอย่างยาวนานตัดสินใจลาออกจากพรรค เป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายนัก และยังเป็นการลาออกอย่างต่อเนื่องของนักการเมืองหลายคนจากพรรคเดียวกัน นั่นคือ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค นายกรณ์ จาติกวณิช และนายวรงค์ เดชกิจวิกรม จากพรรคประชาธิปัตย์ การทำความเข้าใจกับปรากฎการณ์นี้จึงเป็นเรื่องน่าสนใจไม่น้อย ผู้เขียนกล่าวว่า เหตุผลในการลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์มีหลายประการ ประการแรกคือ การถูกลดและจำกัดบทบาทภายในพรรคโดยกลุ่มผู้บริหารที่มีอำนาจอยู่ในพรรค ประการที่สอง คือ การไม่ลงรอยด้านความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองของผู้บริหารพ ...
 • Thumbnail

  การเลือกตั้งกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมและผู้เล่นทางการเมือง(6) 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (โรงพิมพ์ตะวันออก, 2018-08-25)

  ความเก่าแก่และความเป็นสถาบันของ "พรรคประชาธิปัตย์" เป็นได้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนในตัวเอง จุดแข็งคือความมีเสถียรภาพ การเป็นที่รู้จัก และการมีฐานเสียงที่มั่นคงในระดับหนึ่ง ขณะที่จุดอ่อนคือ การมีกรอบคิดที่แข็งตัว ยึดติดกับความสำเร็จในอดีต และมีความเชื่องช้าในการรับรู้และปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคม
 • Thumbnail

  การอภิปรายไม่ไว้วางใจอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

  พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 ํ, 2563-01-04)

  ในระบอบประชาธิปไตยการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนอกจากอาศัยการเลือกตั้งแล้ว การอภิปรายไม่ไว้วางใจ เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและรัฐมนตรีที่มีความชอบธรรมและถูกกฎหมาย ดังนั้น พรรคการเมืองฝ่ายค้านจึงมักอาศัยกลไกนี้ทุกครั้งที่มีโอกาส การอภิปรายไม่ไว้วางใจมีสองประเภทหลักคือ การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเฉพาะตัวเป็นรายบุคคล และการอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ ซึ่งเป้าหมายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือ การเปลี่ยนแปลงคณะรัฐบาลซึ่งเกิดขึ้นในกรณีที่ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะและรัฐบาลพ่ายแพ้ในการลงมติไม่ไว้วางใจ ผลที่ตามมาคือคณะรัฐมนตรีต้องพ้นหน้าที่ไปทั้งคณะ ...