Now showing items 1-20 of 44

 • Thumbnail

  The Impact of AFTA on wage, employment, and income distribution in Thailand : a computable general equilibrium model 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2010)

  This paper adopts the Computable General Equilibrium (CGE) technique to analyze the impacts of tariff reduction under AFTA’s scheme concerning wage earning and employment outcomes in Thailand. In aggregate terms, Thai laborers are expected to gain from the full implementation of AFTA. By sectoral differential, the impacts of AFTA on wage and employment outcomes of Thai workers are varied, depending on production intensity, rate of substitution between inputs, and linkages.
 • Thumbnail

  การค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-07-23)

  โครงการศึกษาวิจัยชิ้นหนึ่งที่ผู้เขียนและทีมได้รับการสนับสนุนจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา องค์การมหาชนหรือ ITD ได้พยายามศึกษาผลกระทบของการค้าระหว่างประเทศต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ โดยใช้กลุ่มประเทศอนุลุ่มน้ำโขงเป็นกรณีศึกษา
 • Thumbnail

  การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-02-29)

  งานศึกษาทางด้านการค้าระหว่างประเทศโดยส่วนใหญ่ มักกำหนดวัตถุประสงค์ในการเพิ่มปริมาณการค้า รวมถึงการพยายามใช้การค้าในการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ กลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ขององค์กรระหว่างประเทศพยายามศึกษาว่า ประเทศกำลังพัฒนาจะสามารถใช้ภาคการค้าระหว่างประเทศเป็นแรงผลักอันหนึ่งในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างการเจริญเติบโตอย่างสมดุลและเสมอภาคได้หรือไม่
 • Thumbnail

  กีฬาสร้างคน...คนสร้างชาติ 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-11-13)

  ประเทศที่พัฒนาแล้วจะใช้ "กีฬามาพัฒนาคน และให้คนมาพัฒนาชาติ" เพราะเงินที่ลงทุนกับการกีฬาจะนำมสู่ทั้งผลได้ส่วนบุคคลและผลได้ทางสังคมที่สูงมาก เด็กที่เล่นกีฬานอกจากจะมีระดับทักษะเชิงพฤติกรรมที่สูงกว่าเด็กที่ไม่เล่นกีฬา และทักษะเชิงพฤติกรรมนี้ล้วนมีความจำเป็นมากกว่าทักษะทางปัญญา กับการเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในโลกอนาคต
 • Thumbnail

  ครุเศรษฐศาสตร์ (Economics of Teacher) 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2015-08-24)

  "คณะครุเศรษฐศาสตร์" (Economics of Teacher) งานวิจัยชิ้นนี้พยายามชี้ให้เห็นว่า งานวิจัยใช้กรอบแนวคิดของเศรษฐศาสตร์แรงงาน และเศรษฐศาสตร์การจัดการบุคลากร เพื่ออธิบายถึงปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาคุณภาพครู รวมไปถึงข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดสรรทรัพยากรครูที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของประเทศ
 • Thumbnail

  ความ(ไม่)พร้อม แรงงานไทยยุค 4.0 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-03-27)

  ประเทศไทย 4.0 เป็นชื่อของโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐบาลปัจจุบันกำลังให้ความสำคัญและเชื่อว่า จะเป็นโมเดลที่จำเป็นต่อการนำประเทศไปสู่ความ"มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" การขับเคลื่อนประเทศในรูปแบบดพังกล่าว "คน" คือศูนย์กลางที่สำคัญที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้ แต่เมื่อเรามามองตลาดแรงงานไทยว่ามีความพร้อมเพียงใด โดยส่วนตัวผู้เขียนมีความเห็นว่า ตลาดแรงงานไทยยังไม่มีความพร้อมในการเตรียมตัวเป็นประเทศไทย 4.0 เท่าใดนัก
 • Thumbnail

  'ความภูมิใจในตนเอง' 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-06-26)

  ผู้เขียนได้มีโอกาสเป็นกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาลก.พ. เพื่อไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทในต่างประเทศ โดยกระบวนการหนึ่งที่ทางก.พ.ใช้คัดเลือกก็คือ "การประเมินความพร้อมทางด้านจิตวิทยา"เพื่อวัดทัศนคติและความพร้อมของเด็กในด้านต่างๆ 9 ด้าน ในบรรดาทั้ง 9 ด้าน ผู้เขียนสังเกตเห็นว่าเด็กที่เข้าสอบทุกคนล้วนมีระดับคะแนนด้าน "ความภูมิใจในตัวเอง" ต่ำกว่าคะแนนด้านอื่นๆ แทบทั้งสิ้น ทำไมเด็กไทยถึงมีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ำ น่าจะวิเคราะห์ได้หลากหลายสาเหตุและหลายแง่มุม
 • Thumbnail

  ความยากเย็นของ"การบังคับใช้กฎหมาย"แก้ปัญหาฝุ่นPM2.5 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-01-28)

  ถึงจะมีการออกกฎหมายหรือมาตรการออกมาอย่างมากมายก็ตาม แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับภาครัฐในการแก้ไขปัญหาในทุกเรื่อง (ไม่เฉพาะเพียงเรื่องฝุ่น PM2.5 นี้) ก็คือ"การไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายหรือมาตรการ"ที่ออกมาได้จริง อันส่งผลทำให้มาตรการหรือกฎหมายที่ออกมานั้นเป็นเพียง"กระดาษ"ใบหนึ่งที่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไร
 • Thumbnail

  จาก'บุพเพสันนิวาส'สู่การท่องเที่ยวเพื่อลดความยากจน 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-04-23)

  ความสำเร็จของละครแห่งปีอย่างบุพเพสันนิวาสช่วยให้เกิดการตื่นตัวของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น กระแสของการแต่งชุดไทยตามรอยละครไปเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันภาครัฐจะสามารถทำให้กระแสการท่องเที่ยวนี้มีความยั่งยืนได้มากน้อยเพียงใด และจะทำอย่างไรที่จะให้ประชาชนที่ฐานะยากจนได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้มากขึ้น
 • Thumbnail

  แจกเงินให้ชาวนา (แบบมีเงื่อนไข) 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-10-27)

  นโยบายแจกเงินให้ชาวนาแม้รัฐบาลจะระบุว่า ไม่ใช่นโยบายประชานิยม แต่มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่วงเงิน 40,000 ล้านบาทก็เป็นเงินจำนวนไม่น้อยที่ภาครัฐจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลต่อการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • Thumbnail

  เชื่อม'โลกการศึกษา'กับ'โลกการทำงาน 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-04-24)

  ความไม่พร้อมของตลาดแรงงานไทยที่จะเป็นอุปสรรค์ให้ประเทศอาจไม่สามารถก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ได้ ไม่ว่าจะเป็นความไม่พร้อมของระบบการศึกษา ความไม่พร้อมในการจับคู่คนกับงาน ความไม่พร้อมในการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งระบบ ซึ่งความไม่พร้อมทั้งหมดนี้ได้ส่งผลต่อการถดถอยของผลิตภาพแรงงาน คำถามคือ ภาครัฐจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างเพื่อจะสร้างความพร้อมดังกล่าว คำตอบก็คือ ภาครัฐควรจะสร้างระบบที่จะสามารถเชื่อมโลกของการศึกษากับโลกของการทำงานให้เข้าหากัน เพื่อแรงงานได้เกิดโอกาสของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • Thumbnail

  แด่คน Gen Y 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-11-28)

  ปัจจุบันทุกองค์กรกำลังประสบทั้งปัญหาและความท้าทายกับคน Gen Y (อายุ 16-36 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีจำนวนมากที่สุดในโลก ถึงแม้ว่าคน Gen Y จะมีความเก่ง ใช้เทคโนโลยีได้คล่องแคล่ว ชอบความท้าทาย แต่ปัญหาที่องค์กรจำนวนมากกำลังประสบจะเป็นเรื่องความไม่อดทน ไม่ทนงาน ลาออกบ่อย และอยาประสบความสำเร็จเร็ว จนลืมปัจจัยด้านความขยันหมั่นเพียรในการทำงาน
 • Thumbnail

  ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์(ในระยะยาว)จาก'การถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียน' 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2018-10-15)

  จากปัญหาการถูกกลั่นแกล้งในโรงเรียนนั้น ไม่เพียงส่งผลเสียต่อเด็กในระยะสั้น แต่ยังสร้างต้นทุนอย่างมหาศาลในระยะยาว ดังนั้นนโยบายสาธารณะที่ดีที่จะลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือ การบรรเทาปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนนี้ให้ลดลงให้มากที่สุด
 • Thumbnail

  ทฤษฎีสัญญา(Contract Theory) 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2016-11-14)

  ทฤษฎีสัญญาเป็นสาขาหนึ่งที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะในบริบทของประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทย แต่กลับไม่ไได้มีการศึกษากันมากนักในประเทศเรา สาขานี้อธิบายถึงการทำสัญญาของตัวแทนทางเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อตัวแทนเหล่านั้นต่างมีข้อมูลที่ไม่สมมาตรระหว่างกัน หรือพูดง่ายๆ คือ รู้เราไม่รู้เขา โดยจุดเริ่มต้นทฤษฎีจะอธิบายว่า เหตุใดสัญญาจึงมีหลายแบบ และช่วยให้เราออกแบบสัญญาที่ดีเพื่อสร้างองค์กรที่ดีได้อย่างไร
 • Thumbnail

  ทำไมระบบการศึกษาไทย จึงให้ความสำคัญเพียงใบปริญญา??? 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (โพสต์ พับลิชชิง, 2014-11-24)

  จากการสำรวจภาวะการทำงานของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า แรงงานที่จบในระดับปริญญาตรีและโทจะได้รับค่าจ้างที่เพิ่มสูงกว่าระดับอื่นๆ ในขณะที่ผู้ที่จบระดับอาชีวะศึกษากลับไม่ได้รับค่าตอบแทนที่สูงตามความขาดแคลนที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ผู้เรียนมุ่งที่จะเรียนเพื่อให้ได้ใบปริญญา ถึงแม้ใบปริญญานั้นจะได้มาโดยขาดคุณภาพก็ตาม
 • Thumbnail

  ประสิทธิภาพการระดมทุนขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร กรณีองค์กรศาสนาในประเทศไทย 

  ณัฏชนน ไพรรุณ; พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2017)

  องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพสังคมอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะองค์กรศาสนาในประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์กับคนไทยตั้งแต่ระดับบุคคล ชุมชนและสังคม จึงทำให้องค์กรศาสนาได้รับการบริจาคจากภาคบุคคลมากที่สุด ในงานศึกษานี้จึงได้ตรวจสอบประสิทธิภาพการระดมทุนจากภาคบุคคลขององค์กรศาสนาในประเทศไทย ด้วยวิธีการแบบจำลองขอบเขตการผลิตเชิงสุ่ม (Stochastic Frontier Analysis) รูปแบบฟังก์ชั่นการผลิตทรานสล็อค (Translog) ผลการศึกษาพบว่าค่าประสิทธิภาพการระดมทุนขององค์กรศาสนายังมีค่าค่อนข้างต่ำและผู้บริจาคยังคำนึงถึงคุณภาพของการบริการ, ภาพลักษณ์, ความน่าเชื่อถือ ...
 • Thumbnail

  เปลี่ยนจาก'ช็อปช่วยชาติ' เป็น'บริจาคช่วยชาติ' 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-11-27)

  ผลการศึกษาของ World Giving Report พบว่า ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศใจบุญสุนทานที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ถ้าดูจากจำนวนเงินบริจาคต่อหัวของประชากรในบางปี เราเคยเป็นประเทศอันดับ 2 ที่ชอบในการบริจาคเงินมากที่สุด แต่การบริจาคที่จะได้ประโยชน์(และน่าจะได้บุญด้วย) คือการเปลี่ยนเงินบริจาคเป็น"เงินลงทุนเพื่อสังคม" ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข หรือด้านการศึกษา เงินลงทุนเหล่านั้นนอกจากจะสร้างผลได้ส่วนบุคคลให้กับผู้บริจาคแล้ว ยังนำมาสู่ผลได้ต่อสังคมที่สูงขึ้นด้วย จึงอยากขอแนะนำให้เปลี่ยนนโยบายจาก"ช็อปช่วยชาติ" เป็น "บริจาคช่วยชาติ" จะดีกว่า
 • Thumbnail

  'เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน' แห่งสหประชาชาติ 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-02-27)

  สืบเนื่องจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรโลกเป็นอย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวม 189 ประเทศ จึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานาครนิวยอร์ก และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศต้องดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 ที่เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ Millennium Development Goals (MDGs)
 • Thumbnail

  เปิดเทอมใหม่หัวใจว้าวุ่น 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (สำนักพิมพ์บางกอกโพสต์, 2017-05-29)

  หลังจากหยุดยาวมาเกือบ 3 เดือน เราก็เข้าสู่เทศกาลเปิดภาคเรียนอีกครั้ง จะว่าไปแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมา สังคมไทยได้พูดถึงปัญหาการศึกษา และได้มีการนำเสนอรูปแบบการปฏิรูปการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง แต่ท้ายที่สุดเมื่อวันเปิดเทอมมาถึง "การศึกษาไทยก็ไม่ได้รับการปฏิรูปใดๆ ทุกอย่างก็ยังเป็นเหมือนเดิม และเป็นเหมือนเดิมมาหลายสิบปีแล้ว"
 • Thumbnail

  ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จาก"ไวรัสโควิด-19" 

  พิริยะ ผลพิรุฬห์ (บริษัท บางกอกโพสต์, 2020-03-24)

  เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังส่งผลกระทบไปทั่วโลกเป็นวงกว้าง และแพร่กระจายไปทั่วโลก ส่งผลให้เกิดผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นยังกระทบไปถึงการชะงักของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง การชะลอการผลิตในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก ส่งผลต่อเนื่องไปสู่ผลกระทบด้านการค้าและการลงทุนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศรวมไปถึงการที่ประชาชนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายกับการป้องกันการติดเชื้อ (เช่น ต้องซื้อหน้ากากหรือเจลล้างมือ) รวมไปถึงการที่คนจะต้องมีการกักตัวอยู่กับบ้นจนทำให้ขาดรายได้ ทำให้เกิดความเครียดและปัญหา ...