Now showing items 1-7 of 7

 • Thumbnail

  การตระหนักในนโยบายพรรคการเมืองของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช) ในจังหวัดอุดรธานี : ศึกษากรณีพรรคความหวังใหม่ 

  ศิริวรรณ ประเศรษฐานนท์; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้:- (1) สำรวจหาพรรคการเมืองที่ประชาชนนิยมมากที่สุด (2) ศึกษาการตระหนักในนโยบายพรรคการเมืองของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ที่มีต่อพรรคที่ประชาชนนิยมมากที่สุด (3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองกับการตระหนักในนโยบายพรรคการเมือง ของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) (4) เพื่อศึกษาถึงเหตุผลในการไปลงคะแนนเสียงของประชาชนในการเลือกตั้ง ในวันที่ 22 มีนาคม 2535 โดยใช้รูปแบบก ...
 • Thumbnail

  การทดสอบประสิทธิผลของสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ 3 ชนิด : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้แรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 

  ปราณี ฤกษ์ปาณี; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  โรคเอดส์เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ เพราะเป็นโรคที่เมื่อปรากฏอาการแล้วผู้ป่วยจะต้องเสียชีวิตทุกราย ไม่มียาใดรักษาให้หายได้ แต่สามารถป้องกันได้โดยการให้ความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคเอดส์ สื่อจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเพราะสื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดความรู้จากผู้ส่งไปยังผู้รับโดยกระบวนการสื่อความหมาย ซึ่งมีสื่อหลายประเภทที่ใช้ในการเผยแพร่ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลของสื่อให้ความรู้ 3 ชนิด : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้แรงงานสตรีในจังหวัดสมุทรปราการ ...
 • Thumbnail

  การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก 

  วันเพ็ญ วอกลาง; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1991)

  วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อ (1) ศึกษาความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมของเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำที่ได้รับรางวัลและไม่ได้รับรางวัล (2) ศึกษาหาปัจจัยที่ทำให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
 • Thumbnail

  การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรเพื่ออบรมผู้นำท้องถิ่น 

  อุดม กลับเผื่อน; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1994)

  การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการบริหารงานพัฒนาระหว่างกำนัน 3 กลุ่ม อันได้แก่ กำนันที่เรียนจบหลักสูตรวิชาการปกครองท้องที่ มสธ. กำนันที่เรียนแต่ไม่จบหลักสูตร และกำนันที่ไม่ได้เรียนว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร โดยเน้นว่า เนื้อหาที่ใช้ในการเรียนนั้น เอื้ออำนวยต่อการบริหารงานของกำนันเพียงใด และต้องการทราบว่า หลักสูตรนี้มีความเหมาะสมหรือไม่ ในด้านเนื้อหาวิชาการจัดการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการเรียน และประโยชน์ที่กำนันได้รับ เพื่อนำผลการศึกษานี้ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากแนวคิดของผู้วิจัย แล้วสร้างเป็นหลักสูตรใหม่ ...
 • Thumbnail

  บทบาททางการเมืองของผู้นำชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

  ปรีชา นันทพฤกษา; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1993)

  ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาททางการเมืองของผู้นำชุมชนที่ปฏิบัติในขณะที่มีการเลือกตั้ง เพื่อศึกษาถึงการซื้อสิทธิขายเสียงของประชาชนเพิ่มขึ้นหรือลดลง และเพื่อศึกษาถึงแนวความคิดและบทบาทคาดหวังของผู้นำชุมชน ในการที่จะรณรงค์หรือหาแนวทางให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง.
 • Thumbnail

  ปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการกองทุนยาและเวชภัณฑ์ประจำหมู่บ้านในจังหวัดปทุมธานี 

  ชรัตน์ จันทรประเสริฐ; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  การศึกษาการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะค้นหา ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนยาและดำเนินการสร้างรูปแบบ (Model) ของการจัดหายาที่จำเป็นไว้ใช้ในหมู่บ้านที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยศึกษาเฉพาะในจังหวัดปทุมธานี การเก็บข้อมูลใช้วิธีการประชุมกลุ่มและการดัดแปลงจากวิธีการของ Delphi โดยเก็บในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและจังหวัด ตามลำดับ ข้อมูลที่เก็บได้จากการประชุมกลุ่ม ผสส. อสม. กรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับตำบล อำเภอและจังหวัด
 • Thumbnail

  สภาวะการติดเชื้อเอดส์ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้วในจังหวัดพะเยา 

  ทัศนาภรณ์ ภู่จีนาพันธุ์; พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1992)

  วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้คือ (1) ศึกษาถึงความรู้เรื่องโรคเอดส์, พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์และอัตราการติดเชื้อเอดส์ในหญิงวัยเจริญพันธุ์ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลทำให้มีความแตกต่างในเรื่องความรู้เรื่องโรคเอดส์ และพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อเอดส์ของหญิงวัยเจริญพันธุ์ โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงสำรวจ และการสัมภาษณ์เจาะลึก (Indepth Interview) ในรายที่พบว่ามีการติดเชื้อเอดส์โดยไม่มีอาการ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่สมรสแล้ว จากทุกอำเภอในจังหวัดพะเยา อำเภอละ 2 ตำบล รวมทั้งหมด จำนวน 14 ตำบล ๆ ละ 2 หมู่บ้าน รวมทั้งหมดจำนวน ...