Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความสามารถในการจัดหารายได้ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีของเทศบาล 

    พีระ วชิรวรรณวงศ์; ประทาน คงฤทธิศึกษากร, อาจารย์ที่ปรึกษา (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 1988)

    การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะค้นคว้าให้ทราบถึงความสามารถในการจัดหารายได้ของเทศบาลว่ามีปัญหา และอุปสรรคอย่างไร โดยศึกษาวิเคราะห์จาก ข้อมูลเอกสาร คือสถิติรายรับ-รายจ่ายจริงของเทศบาลทุกเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2523- 2528 จากกองคลังส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้ของเทศบาล จากการศึกษาพบว่าเทศบาลมีความสามารถในการจัด หารายได้ไม่เพียงพอกับการใช้จ่ายเนื่องมาจากเหตุผลสำคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก หลักเกณฑ์ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของโครงสร้างรายได้เทศบาลเป็น อุปสรรคต่อการเพิ่ม ...